Projecte Integrat d’Inserció Sociolaboral Talentempleo

Client per al qual es va realitzar

Servicio andaluz de empleo (Málaga, Sevilla y Cádiz)

Descripció del projecte

Les accions a realitzar per part Dalelph Iniciatives i Organització, d’ara endavant Daleph, en el desenvolupament del projecte Talentempleo – Cadis, Projecte Integrat d’Inserció Sociolaboral que es pretén realitzar en el marc de la convocatòria de “Nous Programes territorials per al reequilibri i l’equitat. Col·lectius vulnerables” del Component 23, Inversió 4 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, persegueixen la Inserció Sociolaboral de les persones participants en aquest, tractant-se de persones en situació de vulnerabilitat amb especials dificultats d’accés al mercat de treball.

El model d’intervenció que proposem des de Daleph amb les persones participants se centra en les necessitats de cada persona, les seves expectatives, interessos, preferències, motivacions i competències. És per això que el punt de partida del Projecte Integrat d’Inserció Sociolaboral Talentempleo serà sempre una valoració o diagnòstic inicial de la situació. A partir dels resultats i de manera consensuada entre el personal tècnic i la persona participant, es dissenyarà l’itinerari personalitzat d’inserció laboral per a cada persona participant.

Principals resultats obtinguts

La previsió és que un total de 195 persones concloguin l’itinerari personalitzat que s’hagi acordat en el Talentempleo pertanyents a col·lectius vulnerables de les províncies de Màlaga, Sevilla i Cadis. S’entén per col·lectius vulnerables a persones en situació desocupació amb especials dificultats d’accés al mercat de treball, en concret els següents:

Aquest projecte és finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del Govern d’Espanya.

Articles relacionats