Pla director de polígons d’activitat econòmica/industrials

Client per al qual es va realitzar

AJUNTAMENT DE RUBÍ

Descripció del projecte

Projecte dissenyat per tal de tenir un coneixement profund de la realitat dels espais industrials del municipi i entendre les dinàmiques territorials, laborals, d’activitat econòmica i de mobilitat, així com les necessitats de manteniment i inversió que es produeixen en aquests entorns productius. El projecte s’ha dut a terme a partir de les següents fases:

En primer lloc s’ha realitzat un diagnòstic territorial, tant quantitatiu com qualitatiu, sobre les principals variables que incideixen en els polígons industrials, com ara la ubicació i les xarxes de comunicació, les dinàmiques demogràfiques i educatives o els projectes que estan previstos en l’entorn territorial i municipal.

En segon lloc, es fa una anàlisi detallada del teixit empresarial municipal de forma agregada per poder, en una fase posterior, comparar-lo amb cadascun dels diferents espais industrials i les seves principals magnituds. En aquest apartat també s’analitzen els programes i instruments públics a disposició de les empreses.

D’altra banda, s’analitzen cada un dels espais industrials del municipi des d’una perspectiva molt detallada: característiques tècniques, urbanístiques i d’usos, evolució del nombre d’empreses de cada polígon i els seus sectors d’activitat, nivell tecnològic de les empreses, ofertes de espais disponibles als polígons, facturació i contribució a l’ocupació i al municipi, necessitats de manteniment o inversió en funció de la seva urgència o reptes en relació amb la mobilitat.

Finalment, es duu a terme una comparativa sobre els aspectes de competitivitat territorial en relació amb els municipis de l’entorn, es desgrana un pla d’acció amb propostes específiques sobre les mesures per impulsar el municipi com a referent industrial actual i de futur, i es detalla un pla de manteniment i inversió per als propers anys.

Principals resultats obtinguts 

S’ha realitzat una anàlisi dels 11 polígons industrials del municipi, que comprenen una superfície de més de 370 hectàrees i de més de 630 empreses.

El major repte que ha afrontat el projecte ha estat poder construir una radiografia real de la situació als polígons industrials de Rubí. S’ha dut a terme un treball d’anàlisi i contrastació d’informació en profunditat per poder presentar informació precisa sobre aquests espais.

S’han dissenyat mètodes de treball i sistemes de recollida d’informació sistematitzats, que permetran en el futur actualitzar i disposar d’informació veraç i actual dels espais industrials.

A més, s’ha aconseguit la implicació de diferents departaments de l’Ajuntament i la participació de les empreses del municipi. En aquest sentit, han participat en el projecte més de 80 empreses, dels sectors serveis i industrials, ubicades en aquests espais.

Actualment el Pla Director de Polígons és un dels projectes referents al municipi de Rubí.