PLA DE DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

CLIENT PER AL QUAL ES VA REALITZAR

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) és l’entitat encarregada de dissenyat el Pla de Desenvolupament de Polítiqued’Ocupació (PDPO), un dels principals instruments estratègics de les polítiques d’ocupació a CatalunyaCom en anteriors ocasions, el SOC ha comptat amb lassistència tècnica de Daleph per a lelaboració del Pla per al període 2019-2020. Un dels elements centrals del Pla éla diagnosi general de Catalunya, que inclou els següents blocs d’informació: 

 1. Demografia 
 1. Magnituds econòmiques, rendi desigualtat 
 1. Estructura productiva 
 1. Teixit empresarial 
 1. Mercat de treball (activitat, ocupaciódesocupació, afiliació a la Seguretat Social, autoocupació, demandes docupaciócontractació i entrades a l’ocupació). 

Així mateixDaleph ha dut a terme una diagnosi específica dels col·lectius de persones especialment afectadeper l’atur i una diagnosi de la informació més significativa a escala comarcal 

La metodologia emprada per a lexecució del projecte sha basat en els següents pilars: 

 • Anàlisi de fonts estadístiques. 
 • Treball en xarxa amb el conjunt dentitats que formen part del Consell de Direcció del SOC. 
 • Anàlisi destudis, informes i altres documents. 

Finalment, destaca la incorporació de la perspectiva de gènere de manera transversal en tot el document, mitjançant l’ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista, la desagregació de les dades per sexe i la incorporació dun capítol específic de transversalitat de les polítiques de gènere en l’àmbit de l’ocupació.

PRINCIPALS RESULTATS OBTINGUTS

 • Diagnosi general de Catalunya i, especialment, de la situació del mercat laboral. 
 • Diagnosi específica dels col·lectius de persones especialment afectades per l’atur: jovesdones víctimes de violència masclistamares caps de famílies monomarentals, personeen situació d’atur de llarga durada, personemajors de 45 anys, personeamb baixqualificació, personeamb discapacitat, persones migrades, persones en risc o situació dexclusió social, i personetreballadores autònomes. 
 • Diagnosi de la informació més significativa a escala comarcal. Despecial rellevància per adaptar les polítiques actived’ocupació a lecircumstàncies particulars de cada territori. 
 • Format de presentació de dades visual i atractiu: incorporació d’apartat de destacats, millora qualitativa dels gràficsfitxes comarcals, … 
 • Procés de participació. Ha permès implicar a les diferents unitats de gestió del SOC i a les entitatque formen part del Consell de Direcció (sindicats, patronals i entitats municipalistes).  

 

Enllaç al document del PDPO 2019-2020 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/servei-public-docupacio-de-catalunya-soc/estrategia/pla-de-desenvolupament-de-politiques-docupacio-pdpo/PDPO_2019_2020_23_05_2019.pdf 

Articles relacionats