PLA DE DESENVOLUPAMENT DE LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

Client per al qual es va realitzar

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Descripció del projecte

Des de fa dècades, les institucions públiques catalanes destinen un gran nombre  dels seus recursos al foment de l’ocupació de qualitat i accessible per a totes les persones. Diferents reptes, entre els quals trobem l’evolució del teixit sociocultural, del mercat de treball i de la realitat econòmica i demogràfica del territori, generen una necessitat fonamental: la de garantir la planificació, implementació i coordinació eficient en els programes públics relacionats.

En aquest sentit, el Servei d’Ocupació de Catalunya, amb diferents organitzacions empresarials i sindicals realitza, periòdicament i des de fa anys, el Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació de Catalunya (PDPO); l’eina de programació i organització d’aquestes polítiques.

Daleph ha acompanyat en quatre ocasions la formulació del Pla i la seva renovació, sent aquest any la darrera, que ha correspost a l’elaboració  del nou Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació de Catalunya (PDPO 2023-2025).

L’objectiu del PDPO és, més enllà de plasmar les estratègies de foment de l’ocupació de qualitat catalanes, la de planificar, programar i facilitar-ne el seguiment per tal de garantir-ne el compliment i, sobretot, l’eficàcia.

Principals resultats obtinguts

 • Una avaluació del PDPO 2021-2022 (El Pla immediatament anterior), d’anàlisi del desplegament dels diferents serveis i programes que el SOC ha dut a terme en el període de vigència de l’anterior Pla, que marca una relació de recomanacions a tenir en compte per la formulació del nou PDPO
 • Una anàlisi de la situació general del mercat de treball català actual, que fonamenta el nou PDPO, amb dades de:
 • El producte interior brut
 • L’índex de preus de consum
 • Les condicions de vida
 • L’ocupació
 • L’afiliació a la seguretat social
 • L’atur i atur registrat
 • La bretxa salarial de gènere
 • Les dades sectorials
 • El Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació (2023-2025), això és, el document final de referència de desplegament de polítiques públiques d’ocupació de Catalunya per l’any 2023-2025.

Articles relacionats