Optimització centres locals de creació d’empreses i servei mystery shopping

Client per al qual es va realitzar

DIPUTACIÓ DE BARCELONA-Servei de Teixit Productiu

Descripció del projecte

Conjunt de projectes que persegueixen la millora i eficiència dels centres locals de serveis en les empreses de la província de Barcelona. En concret, es tracta de dos grans àmbits d’activitat:

D’una banda s’han realitzat diagnòstics tant quantitatius com qualitatius dels sistemes de centres locals de serveis a les empreses que operen en diverses comarques barcelonines, tot valorant aspectes com ara els recursos de què disposen (infraestructurals, tècnics, humans i econòmics), la cartera de serveis que es presten, els resultats en termes de volum de servei, els nivells de cooperació entre centres i amb altres centres de caràcter públic o privat, l’eficiència en la prestació dels serveis o l’impacte sobre la població emprenedora i les empreses del territori.

D’altra banda, s’han realitzat treballs d’avaluació de qualitat del servei de suport a l’elaboració del pla d’empresa, mitjançant la tècnica del mistery shopping a través de la qual una persona suposadament emprenedora utilitza el servei de suport a l’elaboració del pla d’empresa i, a partir de la seva experiència real, efectua una valoració de diferents àmbits i dimensions de qualitat del servei que, posteriorment, s’agrupen amb les experiències d’altres mistery shoppers i serveixen per fer una valoració detallada del servei i detectar oportunitats de millora d’aquest.

Principals resultats obtinguts

S’han realitzat optimitzacions del sistema de CLSE de dues comarques que, juntes, suposen un total de 35 centres amb propostes que persegueixen impactes del 25 % en població emprenedora i del 15 % en teixit empresarial.

Pel que fa als processos Mistery, s’han avaluat 10 centres i s’han fet propostes de millora de qualitat de servei en tots aquests amb propostes de realització concretes i factibles.