Estudis – mapa sobre habitatge i comunitat gitana a Espanya

Client per al qual es va realitzar

Fundació Secretariat Gitano (FSG)

Descripció del projecte

Daleph va realitzar per a la FSG un Estudi – Mapa sobre Habitatge i Comunitat Gitana a Espanya en 2007 – 2008, i actualment està duent a terme la seva actualització. A continuació es descriuen, en primer lloc, el treball realitzat i els resultats assolits en l’Estudi – Mapa de 2007 – 2008 i, en segon lloc, les tasques que s’estan realitzant per a la seva actualització.

ESTUDI – MAPA SOBRE HABITATGE I COMUNITAT GITANA A ESPANYA 2007 – 2008

DESCRIPCIÓ

Realització d’un estudi-mapa sobre habitatge i comunitat gitana, ja en marxa en el marc d’un conveni signat pel Ministeri de l’Habitatge i la FSG.

L’esmentat estudi-mapa estava enfocat a proporcionar dades fiables sobre la ubicació i distribució de la població gitana al territori espanyol i dels habitatges en què resideixen, per complir tres objectius:

 • Valorar les condicions de l’hàbitat on s’ubica la població gitana. És a dir, assenyalar les característiques i tipologia tant dels barris o assentaments com dels habitatges.
 • Comprovar i valorar l’evolució de la situació amb referència al “Mapa de l’habitatge gitano a Espanya”, realitzat l’any 1991 pel grup PASS, i comparar les condicions de l’hàbitat de la població gitana pel que fa al conjunt de la població espanyola.
 • Conèixer els assentaments segregats i nuclis d’infrahabitatge.

L’esmentat estudi s’elabora mitjançant anàlisi quantitativa, a partir del desenvolupament de quatre tipus de tasques:

 • Suport a la FSG en el disseny d’un instrument per a la recollida de dades quantitatives i en el desplegament del corresponent treball de camp.
 • Configuració d’una eina informàtica per a la recollida de les dades al llarg del treball de camp.
 • Explotació de les dades.
 • Presentació de les dades per províncies en format digital (tipus Flash) per facilitar la consulta interactiva d’aquestes a partir de la pròpia web de la FSG.

Principals resultats obtinguts

Els resultats obtinguts en l’estudi-mapa de 2007 – 2008 fan referència a 91.965 habitatges i 2.948 barris/assentaments detectats, que s’ubiquen en un total de 1.145 municipis i allotgen una població d’ètnia gitana estimada de 453.788 persones. Aquestes xifres són notablement superiors a les registrades el 1991, moment en què, segons l’estudi del Grup PASS, es van identificar 59.245 habitatges localitzats en 1.855 barris/assentaments amb població d’ètnia gitana i 900 municipis.

Andalusia, la Comunitat Valenciana, Madrid i Catalunya són les comunitats que acullen un major nombre d’habitatges habitats per població gitana: el 69’2 % el 2007 enfront d’un 69’7 % el 1991.

Pel que fa a les tendències demogràfiques, el 83,1 % dels habitatges detectats el 2007 se situen en barris amb més de 15 anys d’antiguitat com a lloc de residència d’una comunitat gitana, amb la qual cosa es constata la tendència a l’estabilitat ja apuntada el 1991.

Respecte de l’hàbitat i de les condicions residencials, la població gitana espanyola, lluny de les imatges socials associades al barraquisme i la marginació, és una comunitat amb un alt grau d’integració residencial, reflectit en un 88 % d’habitatge normalitzat (des del 68 % de 1991). Així mateix, la majoria dels habitatges detectats s’ubiquen en l’entramat urbà, en barris que compten amb la dotació de serveis i equipaments comuns en la nostra societat.

D’altra banda, s’han reduït significativament les situacions d’exclusió residencial més greus, del 31 % de 1991 al 12 % de 2007, si bé una part important dels habitatges presenta condicions deficients de salubritat i higiene, deteriorament de l’entorn físic i social, o bé es tracta d’habitatges de transició, en “barris de tipologia especial” i amb situacions de barraquisme o amuntegament que es cronifiquen. D’altra banda, encara que el barraquisme hi tingui una presència molt reduïda, sí que hi destaca la seva persistència al llarg del temps.

 

ESTUDI – MAPA SOBRE HABITATGE I COMUNITAT GITANA A ESPANYA 2015 – 2016

Com s’ha indicat anteriorment, el 2015 es va iniciar una nova col·laboració amb la FSG per a l’actualització de l’Estudi de 2007-2008, encarregat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI) a través d’un procés de licitació pública.

La Direcció General per a la Família i la Infància del MSSSI, com a responsable del seguiment de l’Estratègia Nacional per a la Inclusió Social de la Població Gitana a Espanya 2012 – 2020, posa en marxa aquest estudi estatal per mesurar el compliment dels objectius establerts en l’estratègia, a través de comparacions entre la situació de la població gitana i el conjunt de la població espanyola, en aquest cas analitzant l’evolució de la situació en relació amb l’allotjament i l’habitatge des de l’Estudi de 2007-2008.

Els seus objectius concrets són:

 • Conèixer els assentaments segregats i nuclis d’infrahabitatge encara existents.
 • Conèixer les condicions de l’hàbitat on s’ubica la població gitana.
 • Comprovar l’evolució de la situació d’aquests amb referència a l’Estudi de 2007-2008.
 • Obtenir una base de mostreig per a la realització d’altres estudis sectorials sobre aquesta població.

L’actualització s’està duent a terme mitjançant la mateixa tipologia d’eines que les emprades en l’Estudi de 2007 – 2008, més la incorporació d’una anàlisi qualitativa. Actualment es troba en fase d’anàlisi de la informació, que s’ha recopilat mitjançant treball de camp, realitzat pels equips de la FSG, presents en 14 regions, i organitzacions col·laboradores com l’Associació Promoción Gitana de la Rioja, l’Associació Sociocultural Gitana Karipen de Canàries o l’Associació Romaní de Ceuta, en els prop de 1.140 municipis de més de 5.000 habitants implicats. Es preveu que l’informe de l’Estudi estigui disponible per a la seva presentació pública el setembre de 2016.