Client per al qual es va realitzar

Estudi de parc residencial vacant

Descripció del projecte

Estudi sobre el parc d’habitatges buits del municipi de la Seu d’Urgell, que està orientat a identificar els habitatges buits existents al municipi i les seves característiques. La realització s’ha organitzat en tres fases diferenciades.

En la primera fase s’ha configurat l’univers inicial d’habitatges potencialment buits, a partir de l’agregació de cinc subuniversos: habitatge buit usat, HPO no ocupat, habitatges procedents d’execucions hipotecàries, estoc recent d’habitatge buit i altres habitatges buits.

L’univers construït s’ha depurat i preparat per a la realització del treball de camp d’inspecció en la segona fase de l’estudi, i alhora s’ha dissenyat la documentació necessària per dur a terme aquest treball.

Els resultats obtinguts han quedat recollits en un informe, elaborat en la tercera fase, que s’ha lliurat acompanyat de la documentació del treball de camp i la llista d’habitatges inspeccionats, amb la seva caracterització exhaustiva corresponent.

Principals resultats obtinguts

El treball realitzat s’ha orientat a aconseguir quatre objectius principals:

  • Estimar el volum d’habitatges buits, de manera agregada i per tipologies.
  • Localitzar els habitatges buits detectats.
  • Caracteritzar-los i detallar-ne diversos trets: la ubicació al municipi, l’ús (habitatge habitual, segona residència, habitatge usat en activitat econòmica, etc.); el tipus d’ordenació, estat de conservació, antiguitat, accessibilitat i tipus d’edifici en què es troben; la superfície útil; la persona o entitat propietària, i els motius de la desocupació.
  • Proporcionar a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell la llista dels habitatges inspeccionats amb la seva caracterització detallada corresponent.