Assistència Tècnica per al compliment de l’art. 6) de l’Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre, per la qual es configura el Sistema de Gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dedicat al “Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos”

Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de Sevilla

Descripció del Projecte

L’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), obliga a tots els organismes que gestionin fons Next Generation EU a configurar un Sistema de Gestió orientat a definir, planificar, executar, seguir i controlar els projectes i subprojectes en els quals es descomponen les mesures (reformes/inversions) previstes en els components del PRTR.

En el seu article 2 recull, entre altres principis o criteris específics d’obligatòria consideració en la planificació i execució dels components del PRTR, el “Reforç de mecanismes de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos”.

L’article 6 de l’Ordre, desenvolupa el compliment del principi citat anteriorment, indicant que amb la finalitat de donar compliment a les obligacions de l’article 22 del Reglament (UE) 214/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 febrer de 2021, tota entitat executora que participi en l’execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d’un “Pla de mesures antifrau” que li permeti garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, i en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Sevilla és una entitat executora de mesures del PRTR, ja que ha estat beneficiari de diverses ajudes regulades per diferents convocatòries ja resoltes d’aquest Pla.

Per això, va posar en marxa aquest contracte per a poder comptar amb el Pla de mesures antifrau regulat per les disposicions assenyalades d’aquesta Ordre HFP/1030/2021.

Principals resultats obtinguts

L’Ajuntament ja tenia en marxa l’aplicació de mesures antifrau en el marc de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà, Sostenible i Integrat “EDUSI Nord de Sevilla”. També, per part de les diferents empreses municipals i organismes autònoms s’havia avançat en aquest sentit.

Per això, el paper de Daleph va ser prestar un assessorament tècnic a tota l’estructura municipal, amb l’objectiu d’aconseguir el compliment de les obligacions imposades per la normativa reguladora del PRTR, respecte a l’elaboració d’un Pla Antifrau, de manera que pogués donar cobertura a tots els fons executats sota el paraigua de l’instrument Next Generation EU. I que permetés permeti garantir i declarar que els fons adjudicats per a la realització dels projectes admesos de l’Ajuntament de Sevilla com a entitat executora, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

Aquest assessorament no sols va incloure la redacció del “Pla de mesures antifrau”, sinó també altres fites com l’elaboració d’una Declaració institucional de compromís en la lluita contra el frau; l’avaluació del risc de frau; l’elaboració d’un codi de conducta antifrau, la definició d’un protocol d’actuació en cas de denúncies de sospites de frau, la definició de mesures per a abordar conflictes d’interessos, i la identificació d’indicadors d’alerta de possible frau.

 

Per a més informació:

https://www.planantifraude.com.es/es/

Articles relacionats