Assistència tècnica a l’Ajuntament de Benalmádena per a la sol·licitud d’ajudes en la convocatòria d’implantació de zones de baixes emissions i transformació digital i sostenible del transport urbà del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de Benalmádena (Màlaga)

Descripció del Projecte

El 23 d’agost de 2021 es publica l’Ordre TMA/892/2021, per la qual s’aproven les bases reguladores per al Programa d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s’aprova i publica la convocatòria corresponent a l’exercici 2021. El programa d’ajudes descrit en aquestes bases té per objecte subvencionar aquelles actuacions que contribueixin a la consecució d’objectius específics, vinculats als objectius generals del component 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb els quals es pretén aconseguir una millora de la qualitat de l’aire i reducció del soroll en els entorns urbans, l’impuls de la descarbonització de la mobilitat urbana a través de diferents mesures dirigides al propi teixit de la ciutat i les seves infraestructures, així com a la potenciació i optimització del transport urbà i metropolità.

Aquest Programa ha concedit provisionalment al municipi de Benalmádena un import de 2.880.000 d’euros per al projecte de transformació de l’Avinguda Antonio Machado (Fase II: Ordenació i adequació d’infraestructures de l’Avinguda Antonio Machado des de l’avinguda Federico García Lorca fins a l’avinguda de la Telefónica). El projecte inclou un conjunt d’actuacions dirigides a transformar un dels principals entramats urbans del municipi de Benalmádena, l’avinguda Antonio Machado, i convertir-lo en un eix urbà més accessible i saludable, a través d’intervencions que fomentin el canvi modal cap a maneres de transport més sostenibles, prioritzant el transport públic col·lectiu i la mobilitat activa, en detriment de l’ús del vehicle privat, i dotant al vianant d’un major pes específic en l’ús de l’espai públic.

El municipi de Benalmádena ha comptat amb l’assistència tècnica de Daleph per a la preparació de la sol·licitud d’ajudes, consistent en l’anàlisi de la viabilitat del projecte, el suport en la preparació de documentació tècnica, administrativa, financera, suport en la presentació telemàtica del projecte, etc.

Principals resultats obtinguts

Aquest projecte pretén modificar substancialment la naturalesa de la mobilitat i l’ús de l’espai urbà en un dels trams de l’Avinguda Antonio Machado en el municipi de Benalmádena en benefici de la ciutadania i la sostenibilitat ambiental.

Enllaços d’interès

Enllaç Ordre TMA/892/2021, de 23 d’agost: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2021-14140

Articles relacionats