Assistència Tècnica a la gestió i execució de les EDUSI “Aglomeració Urbana de Granada” i “Metropolità Sud-oest de Granada”, cofinançades en un 80% amb fons FEDER en el marc del Programa Operatiu pluriregional d’Espanya 2014-2020 (POPE)

Client per al qual es va realitzar

Diputació Provincial de Granada

Descripció del Projecte

La Diputació de Granada es troba executant dues Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (*EDUSI): l’EDUSI de l’Aglomeració Urbana de Granada, la qual està formada per 13 municipis que integren la corona nord – sud de l’àrea metropolitana, i l’EDUSI de l’Àrea Urbana Metropolità Sud-oest de Granada, orientada a la resolució dels problemes urbans que assoten el sector sud-oest de l’àrea metropolitana de Granada. Les dues estratègies són cofinançades mitjançant el Programa Operatiu pluriregional d’España FEDER 2014-2020, amb una ajuda assignada de 15.000.000 i 10.000.000 de €, respectivament, del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que es correspon amb el 80% de la inversió total prevista.

Totes dues EDUSI es presenten com una estratègia per als pròxims anys, amb l’objectiu de donar resposta a una sèrie de problemàtiques relacionades amb la deficiència en la prestació de serveis públics o la manca d’una sèrie d’elements vertebradors del territori en el sector metropolità de Granada.

L’EDUSI de l’Aglomeració Urbana de Granada va identificar 10 reptes per als seus municipis. Per part seva, l’Estratègia de l’Àrea Urbana Metropolità Sud-oest de Granada va definir 20 reptes prioritaris. Cadascun dels reptes identificats en totes dues estratègies seran solucionats mitjançant el desenvolupament de 12 línies d’actuació que totes dues EDUSI comparteix de manera homòloga per a garantir la funcionalitat en la gestió i execució. Les diferents intervencions que s’estan executant busquen reforçar la unió territorial i resoldre la cohesió social i identitària a partir de principis basats en la sostenibilitat, equitat i integritat, formant un territori resilient i adaptat als reptes urbans del Segle XXI.

Principals resultats obtinguts

Des de gener de 2021, Daleph està prestant el suport necessari per a assegurar que la gestió i l’execució de l’EDUSI de l’Aglomeració Urbana de Granada i l’EDUSI de l’Àrea Urbana Metropolità Sud-oest de Granada es realitzin de conformitat, tant a la legislació de referència, com a les directrius i instruccions de l’Autoritat de Gestió i Organisme Intermedi de Gestió del Programa Operatiu, de manera que s’està desenvolupant una correcta execució, minimitzant els riscos de correcció financera.

La nostra assistència es concep com un recurs qualificat integrat en la Unitat de Gestió i en les diferents Unitats Executores que integren el personal responsable de les EDUSI, com un servei integral i ajustat a les seves necessitats, amb la participació i implicació d’un equip consultor que posseeix l’experiència i capacitat tècnica suficient per a donar resposta a totes les qüestions que pugui suscitar-se en el marc del projecte.

D’aquesta manera, el Pla d’Implementació de les dues EDUSI, que es concreta en 12 línies d’actuació diferenciades i aplicades a cadascuna de les estratègies, s’està desenvolupant conforme a la planificació establerta, convertint a la Diputació de Granada en un referent en la gestió i execució de diferents Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible per al conjunt de municipis que integren l’àrea metropolitana.

Per a més informació pot consultar-se la web de totes dues EDUSI:

https://estrategiasdusi-gr.es/

Articles relacionats