ANÀLISI DE LES MEMÒRIES D’EXECUCIÓ DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ EN ÀREES PRIORITÀRIES DEL SOC

Client PER AL QUAL ES VA REALITZAR

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

DESCRIPCIÓ DEL projecte

El Servei públic d’Ocupació de Catalunya promou anualment la convocatòria per al finançament dels cursos de formació professional per a l’ocupació en àrees prioritàries, destinat a persones treballadores desocupades.

La normativa que regula aquest tipus de formació estableix que les entitats beneficiàries han d’elaborar una memòria tècnica sobre l’execució de l’acció formativa un cop han finalitzat totes les formacions.

L’objectiu d’aquesta memòria és descriure el desenvolupament del procés formatiu, els processos interns de control de qualitat, el sistema d’avaluació i l’anàlisi dels resultats ocupacionals de la formació, el seguiment de l’alumnat d’acord amb els compromisos adquirits i finalment, les propostes de millora.

Per detectar la informació proporcionada per les entitats així com fer propostes de millora sobre el disseny i contingut de la memòria a realitzar per les entitats beneficiàries de la convocatòria FOAP, Daleph ha realitzat, per encàrrec del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el buidatge de la informació continguda a les memòries de formació, ha analitzat els resultats obtinguts i ha fet una proposta de millora en el contingut i format de la memòria.

Principals resultats obtinguts

  • Base de dades amb la informació significativa extreta de la lectura de les memòries que ha permès sistematitzar les dades i explotar els resultats.
  • Informe d’anàlisi dels resultats que detalla la informació relativa al procés de selecció, el personal docent, la metodologia de formació, el control de qualitat, la metodologia d’avaluació de l’acció formativa, els resultats ocupacionals i les propostes de millora. Aquesta informació s’ha explotat per diferents variables.
  • Nou model de memòria, dissenyat per ser complementari amb altres eines de gestió de la formació i perquè l’aportació d’informació resulti còmoda, sigui la menor possible, es pugui recollir de manera homogènia i aporti valor.

Articles relacionats