Permisos de conciliació laboral i familiar per a les persones treballadores a Espanya en 2024

En el marc d’un compromís per promoure el benestar integral de les persones treballadores, Espanya ha introduït en els últims mesos canvis importants que afavoreixen la conciliació entre la vida laboral i familiar, a través de l’ampliació del permís de lactància a l’Estatut dels Treballadors i els nous permisos recollits al Reial Decret-Llei 5/2023, de 28 de juny.

Ampliació del permís de lactància

L’article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors contempla ara la possibilitat de gaudir del permís de lactància de forma acumulada fins a 28 dies. Aquest dret s’aplica en els casos de naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment. Les persones treballadores tindran dret a una hora d’absència en la seva jornada laboral per cuidar del lactant fins que aquest arribi als nou mesos d’edat. A més, la durada del permís s’ampliarà proporcionalment en situacions de naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples.

Permisos i mesures de conciliació

El Reial Decret-Llei 5/2023 introdueix diverses modificacions a la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Entre les principals novetats es troben:

  • Ampliació de l’adaptació de jornada laboral per motius de conciliació.
  • Ampliació del permís per matrimoni per a les parelles de fet.
  • Permís retribuït de 2 a 5 dies per a persones cuidadores.
  • Nou permís per absentar-se del treball per cures de familiars per causa de força major.
  • Permís parental de fins a 8 setmanes per cures de menors de fins a 8 anys.
  • Ampliació de supòsits de nul·litat objectiva dels acomiadaments per exercici de drets de conciliació.

Les mesures anteriorment plantejades busquen promoure un entorn laboral més inclusiu i equitatiu per a totes les persones treballadores a Espanya. A Daleph, des de l’Àrea d’Igualtat, estem compromeses a donar suport en l’assoliment d’una conciliació real i efectiva entre la vida laboral i personal de les persones. A través del disseny i elaboració dels Plans d’Igualtat, disposem d’una àmplia experiència en acompanyar les organitzacions públiques i privades en la revisió i millora de les seves polítiques de conciliació laboral i familiar.