LA REVISTA AUDITORIA PÚBLICA PUBLICA UN ARTICLE ON S’EXPOSA LA METODOLOGIA D’UN PROJECTE PILOT D’ANÀLISI DE RISCOS QUE HA COMPTAT AMB LA PARTICIPACIÓ DE DALEPH

Arran del projecte d’avaluació de riscos i la seva vinculació amb el control financer intern impulsat per la Fundació Transparència i Bon Govern (FTBG) amb la Intervenció de la Diputació de Girona, la revista Auditoria Pública n. 81 ha publicat un article on s’explica el model que s’ha aplicat en aquest pilotatje, que pot ser d’interès per l’aplicació de l’anàlisi de riscos a les entitats locals. Daleph és un dels signants de l’article, juntament amb la Interventora (Núria Josa) i Viceinterventor (Ernest Ruiz) de la Diputació de Girona i el Director de la FTBG (Lluís Corominas).

L’experiència beu de la metodologia d’anàlisi de riscos treballada i publicada a la Guia per la implantació de Plans d’Integritat de l’ACM, que va comptar amb la participació de Daleph. Des de la Intervenció general de la Diputació de Girona, es va detectar l’elevada coincidència entre els indicadors de risc publicats als mapes de risc la Guia i els que s’empraven internament des de la Intervenció, en compliment de l’anàlisi de riscos que determina el Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local. És per això que es va desenvolupar un projecte pilot enfocat a treballar una metodologia que pogués combinar ambdues perspectives, i que ha motivat la publicació de l’article.

A l’article, Evaluación de riesgos en los Planes de Integridad versus su utilización en la planificación de las actuaciones de control financiero en las entidades locales, s’exposa la metodologia que, a partir de l’anàlisi sistèmica d’un model d’indicadors de risc corporatius es pot reforçar el marc d’integritat i, al mateix temps, contribuir al control intern mitjançant el disseny d’actuacions de control financer i el seguiment dels seus resultats. Així, aquesta metodologia suposa l’obtenció d’una matriu de riscos estructurada i ordenada, reforça la cultura de la integritat institucional a l’entitat, redueix la probabilitat de materialització de riscos i fomenta i prioritza la concreció d’actuacions de control financer i control intern, entre d’altres elements.

Daleph va participar en aquest projecte pilot amb les institucions citades aportant el plantejament metodològicadaptant els riscos i l’eina d’anàlisi publicada a la Guia d’integritat pública i dinamitzant les sessions de riscos.

El plantejament desenvolupat a l’article pot ser de gran utilitat per les entitats locals de cara a reforçar els mecanismes d’integritat pública, donar rellevància i centralitat a l’anàlisi de riscos i guanyar eficiència en l’ús dels recursos interns.

Es pot accedir a l’article complet al següent enllaç: https://asocex.es/wp-content/uploads/2023/05/Articulo-9.pdf