DALEPH PRESTA SUPORT A SERVIHABITAT, SERVEIS IMMOBILIARIS S.L. EN L’ELABORACIÓ DEL SEU PLA D’IGUALTAT

L’equip d’Igualtat i Ocupació de Daleph està en procés d’elaboració del Pla d’Igualtat de Servihabitat, Serveis Immobiliaris S.L.  Aquest pla és una eina de gestió de recursos humans amb perspectiva de gènere que sens dubte afavorirà la implantació progressiva de la igualtat d’oportunitats en els diferents àmbits de l’organització.

El Pla d’ igualtat consta d‘una diagnosi, que aborda, entre altres qüestions, les condicions de treball, els processos de selecció, contractació i promoció, l‘exercici corresponsable de la conciliació, o la infrarepresentació femenina a partir de la distribució horitzontal i vertical del personal a l’empresa.

Un cop elaborada la diagnosi, s’elaborarà el Pla d’accions, que conté les mesures a implantar a partir dels resultats obtinguts en la diagnosi.

El Pla es completa amb un procediment de seguiment i avaluació que facilita la seva implementació i preveu eventuals adaptacions de les accions previstes en funció de la dinàmica i necessitats de l’empresa.