DALEPH DINAMITZA UNA SESSIÓ DE TREBALL PARTICIPATIVA AMB EL SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTES DE L’HABITATGE (SIDH) DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

El 29 de novembre de 2023 l’equip de gestió pública de Daleph va dinamitzar una sessió de treball participativa amb el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’avaluar i millorar el servei.

La jornada i la dinàmica va comptar amb la participació d’uns 80 professionals que conformen el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) entre els que hi havia personal administratiu (tècnics o personal de SAC), advocats (assessors o mediadors del SIDH) i personal d’Ofideute (validadors o referents de).

Per dur a terme la dinàmica es va demanar als assistents que es repartissin en 4 grups de treball d’unes 20 persones i la dinàmica es va estructurar en quatre parts:

Una primera en la que es van destacar aspectes que funcionen o bones pràctiques que es podrien extrapolar mitjançant l’anotació individual de 3-4 idees, que després van ser compartides, agrupades per temàtica o similitud i votades segons foren considerades més significatives.

La segona part va estar enfocada en identificar punts de millora on els participants van anotar idees d’aspectes a potenciar. Aquestes idees van ser compartides, organitzades per temàtica i votades amb 3 vots per persona segons fossin considerades més rellevants.

La tercera fase es va centrar a concretar accions de millora per abordar els punts a millorar prèviament votats com a més significatius. Aquestes propostes també es van compartir, agrupar i votar, assignant dos vots per persona a les accions de millora més impactants i viables a curt termini.

Finalment, a la darrera etapa, un portaveu de cada grup va ser l’encarregat de compartir els elements més votats en quant abones pràctiques, punts de millora i accions de millora.

El Servei d’Intermediació de Deutes de l’Habitatge (SIDH) destaca sobretot pel seu tracte a l’usuari, eficient coordinació interna, efectiva detecció de necessitats, agilitat en els tràmits i bona comunicació i formació. D’altra banda, les millores estan associades a una millora en la disposició de documentació de les persones usuàries, una millor coordinació per part de tots els agents involucrats, necessitat de dotar de més recursos i l’optimització de programes específics del servei.