DALEPH DONA SUPORT AL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) EN LA INCORPORACIÓ DE LA TRANSVERSALITAT DE GÈNERE ALS SEUS PROGRAMES I SERVEIS

L’Àrea d’Ocupació i Igualtat de Daleph dona suport, des de l’estiu del 2022, al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a dissenyar i aprofundir en la incorporació de la transversalitat de gènere a les polítiques que desplega l’organisme. Això inclou tant les polítiques actives d’ocupació (PAO) del territori com el funcionament intern del SOC, perquè no és possible oferir serveis a la ciutadania amb perspectiva de gènere, si el funcionament intern no incorpora també aquesta perspectiva.

En aquest context, Daleph ha elaborat dos documents estratègics: el Pla de Transversalitat de Gènere en les Polítiques Públiques d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, i el Pla d’Incorporació de la Transversalitat de Gènere en els Serveis d’Ocupació i el Funcionament Intern del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquests dos plans s’han finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), i s’han dissenyat amb una lògica de complementarietat, per assegurar que les actuacions del SOC en matèria d’igualtat siguin eficaces, integrals i interna i externament coherents.

El Pla de Transversalitat de Gènere incorpora un diagnòstic que analitza la situació de dones i homes en el mercat de treball català, així com el disseny dels programes propis del SOC des d’una perspectiva de gènere. En base al diagnòstic s’ha fixat un pla d’acció per al període 2023-2027, amb 5 reptes, 10 línies estratègiques i 32 accions. Mitjançant aquest pla el SOC es compromet a aplicar integralment la transversalitat de gènere en les PAO, a fomentar participació equilibrada de dones i homes, promoure la conciliació, fomentar una major implicació de les empreses en la inserció de les dones, etc.

Per la seva banda, el Pla de Serveis i Funcionament Intern analitza els processos i procediments interns del SOC en clau de gènere, així com la situació de les dones i els homes de la seva plantilla. A partir dels resultats de la diagnosi s’ha traçat un pla d’acció per al període 2023-2027, amb 5 reptes i 23 accions, amb el qual el SOC es compromet a a formar el seu personal en igualtat, dotar-se de referents interns en igualtat, adoptar una imatge institucional amb perspectiva de gènere, etc.

Actualment, Daleph es troba en fase de prestació d’assistència tècnica per a implementar algunes de les accions previstes en ambdós plans.

Amb la posada en marxa d’aquests plans estratègics el SOC es dota d’eines que milloraran la qualitat dels seus serveis, que seran més eficaços i ajustats a les necessitats de les dones i els homes. A més, això posa en relleu l’experiència de l’equip de Daleph en la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques d’ocupació, atès que ja ha desenvolupat projectes similars a les Illes Balears i la Comunitat de Madrid