NOU SISTEMA D’AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT PER AL PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

El Reial Decret-llei 6/2023 de 19 de desembre té com a principal objectiu ordenar i definir un nou model d’avaluació d’acompliment dins l’Administració Pública. En aquest cas, s’introdueix una nova tipologia d’avaluació de l’acompliment de caràcter obligatori per a tots els empleats públics per tal de valorar la conducta professional i mesurar el compliment d’objectius per tal de millorar la productivitat i qualitat dels serveis públics.

Aquest nou sistema d’avaluació de l’acompliment pivota sobre quatre eixos fonamentals: la planificació estratègica, l’accés al lloc de treball i selecció del personal, l’avaluació de l’acompliment i la carrera professional, així com la figura del directiu públic professional. En aquest sentit, el decret-llei introdueix noves mesures d’incentius en forma de remuneració addicional o l’ús d’un sistema de trams per millorar les condicions del lloc sense canviar de categoria, entre d’altres.

Per tal de dur a terme aquesta avaluació, reglamentàriament es determinarà el model general i el procediment per a l’avaluació de l’acompliment en l’Administració de l’Estat (art. 118 del Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre). No obstant això, la regulació no reconeix un model unívoc d’avaluació de l’acompliment que serveixi per a tots els departaments ministerials i organismes públics, però sí que determina uns principis i criteris orientadors que han de presidir tot model d’avaluació.

Històricament, l’avaluació de l’acompliment ha estat una àrea poc desenvolupada dins el món de la gestió pública i la introducció d’aquest nou enfocament ha de permetre a l’Administració Pública fer un salt endavant en aquest àmbit. A més, també caldrà tenir en compte aquesta nova realitat a l’hora de desenvolupar projectes relacionats amb la gestió de persones a l’Administració Pública.