LA FIGURA DE LA INTERVENTORA SOCIAL A CÀRITAS JOVES AMB FUTUR 2023

El projecte Càritas joves amb futur 2023, que Daleph desenvolupa conjuntament amb Càritas Barcelona i Sinergia Team&Training incorpora la figura la interventora social, que té com a funció principal l’acompanyament social a persones joves en situació d’alta vulnerabilitat.

Aquesta figura professional fa atenció i suport de caràcter social, que complementa l’acompanyament laboral que duen a terme les orientadores del projecte.

L’acompanyament social parteix d’un diagnòstic que recull i analitza informació de les esferes personal, professional i socioeconòmica per tal de detectar eventuals situacions de violència, necessitats bàsiques o problemes de salut mental, entre d’altres. En conseqüència, s’informa i assessora sobre els mitjans i recursos existents, i se’n facilita el coneixement i l’accés a drets, serveis i prestacions.

Així mateix, l’acompanyament social es concreta en sessions individuals de treball amb cada jove, per fer seguiment del pla de treball pactat i avaluar el desenvolupament de la persona, posant les seves necessitats i possibilitats al centre del procés.

La feina de la interventora social incideix en el procés d’orientació laboral, per això aquesta figura professional treballa conjuntament amb l’equip tècnic d’orientació, amb qui comparteix recursos i metodologies, i dur a terme el seguiment dels joves que participen al projecte. D’aquesta manera s’aconsegueix una visió integral que permet oferir una intervenció ajustada a les necessitats de les persones joves, tant en l’àmbit social com laboral.