ÍNDEX DE REFERÈNCIA DEL PREU DEL LLOGUER A CATALUNYA

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’ORDRE GAH / 142/2017, de 5 de juliol, per la qual s’aprova l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges, i l’ha fet pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del 10 de juliol.

Dita Ordre, no només aprova l’esmentat índex, sinó que també estableix el mètode de càlcul, configurat a partir de la geolocalització de les dades dels últims tres anys naturals vençuts que s’obtenen del Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, i els factors que incideixen en el resultat.

L’índex, que s’aplica a 27 municipis i s’actualitza anualment, es pot obtenir mitjançant l’accés gratuït i lliure a la pàgina web agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer en què s’han d’introduir algunes dades de l’habitatge per a la qual es vol fer el càlcul.

 

Font: DOGC

Més informació: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7408/1624194.pdf