HO SABIES? LA LLEI OBLIGA ALS CENTRES D’I+D+I, A DISPOSAR DE PLA D’IGUALTAT I DE PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL

En els darrers anys, la integració de la perspectiva de gènere en tots els àmbits científics i de recerca ha estat un objectiu que s’ha reflectit en les diferents normatives i estratègies estatals i europees. De fet, i de manera creixent, l’accés al finançament passa per la implantació de mesures de foment de la igualtat de gènere; una realitat que s’anirà implantant fins a convertir-se en quelcom normal tant a escala local com internacional.

Actualment, a Espanya hi ha vigent la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que regula la vinculació dels organismes públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI) amb la igualtat efectiva de gènere.

Els aspectes més rellevants d’aquesta llei són:

 • Article 4 bis. Transversalitat de gènere
 • La integració de la perspectiva de gènere en el Sistema espanyol de Ciència i Innovació ha de ser transversal a les polítiques de la ciència, la tecnologia i la innovació
 • La composició dels òrgans, consells i comitès s’ajustarà als principis de composició i presència equilibrada entre dones i homes (Llei 3/2007)
 • Es promouran els estudis de gènere, amb visió inclusiva i intercultural
 • Els procediments de selecció i avaluació del personal d’investigació al servei de les universitats públiques i dels organismes públics d’investigació de l’Administració general de l’Estat establiran mecanismes d’eliminació dels biaixos de gènere i per a integrar l’anàlisi científic de la dimensió de gènere en els continguts dels projectes
 • Els agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI) que formin part del sector públic tindran Plans d’Igualtat de Gènere en l’àmbit de l’I+D+i, i Protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, així com per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i característiques sexuals, amb seguiment anual.
 • Article 4 ter. Mesures per a la igualtat efectiva
 • Els plans d’igualtat han d’incloure programes i mesures de recolzament, foment, organització, acció i seguiment per a la igualtat efectiva, inclosa la violència de gènere
 • Els agents públics del SECTI posaran en marxa mesures d’igualtat efectiva i real entre dones i homes. A mode d’exemple:
 • Programes de recolzament al progrés de les dones en la carrera d’investigació en condicions d’igualtat per tal d’evitar l’abandonament i assegurar el desenvolupament professional en condicions d’igualtat
 • Mesures d’acció positiva per corregir situacions de desigualtat, especialment en graus i nivells superiors de la carrera d’investigació
 • Programes de foment de l’emprenedoria innovadora de les dones
 • Mesures d’impuls del canvi sociocultural i de foment de la corresponsabilitat
 • Mesures d’inclusió dels criteris d’igualtat en totes les fases de contractació pública dins el marc de regulació de la Llei 9/2017
 • Mecanismes de seguiment periòdic per avaluar el grau d’execució i l’impacte de gènere en mesures i instruments implementats

D’aquesta manera, la llei estableix que totes les entitats públiques del SECTI han d’implantar mesures dirigides al foment de la Igualtat en l’àmbit de la I+D+i. No totes les institucions de recerca tenen clara la metodologia d’implantació de la transversalitat de gènere i, per això, requereixen d’assistència tècnica per a integrar-la. Per això, l’equip d’Igualtat i Ocupació de Daleph assisteix a les entitats compromeses en aquest procés.