HISENDA APROVA UNA ORDRE PER PREVENIR EL RISC DE CONFLICTE D’INTERÈS EN L’EXECUCIÓ DELS FONS NEXT GENERATION

L’Ordre del Ministeri HFP/55/2023, de 24 de gener, regula els aspectes necessaris per complir amb la disposició addicional centèsima dècima segona de la Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2023, disposició relativa al procediment d’anàlisis sistemàtic i automatitzat del risc del conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Un dels pilars principals de l’Ordre és l’anàlisi ex ante en els procediments d’adjudicació de contractes i concessió de subvencions vinculats als fons Next Generation per verificar l’absència de conflicte d’interès entre els membres de l’òrgan de contractació i de concessió de subvencions, i els participants en els procediments esmentats. Tot això basat amb l’eina informàtica de “data mining” de l’Agència Tributària, MINERVA. Per això, l’Ordre també recull un nou model de Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès (DACI) dels decisors en els procediments de contractació i subvencions.

També es crea una unitat especialitzada d’assessorament en matèria de  conflictes d’interès a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, que vetllarà per difondre bones pràctiques o elaborar manuals pràctics per abordar i prevenir situacions de conflictes d’interès.

En resum, aquesta Ordre té l’objectiu de reforçar la prevenció del conflicte d’interès mitjançant l’anàlisi de dades en l’adjudicació o concessió de subvencions o contractes.