FINALITZA EL SERVEI DE SECRETARIA TÈCNICA AL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A LA DINAMITZACIÓ DELS GRUPS DE TREBALL DEL CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL (CFPVO) I LA TAULA VALLÈS ORIENTAL AVANÇA (TVOA)

Daleph ha prestat, entre els mesos de novembre de 2022 i 2023, un servei de secretaria tècnica al Consell Comarcal del Vallès Oriental, consistent en la dinamització dels grups de treball del Consell de la Formació Professional (CFPVO) i la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA).

La TVOA i el CFPVO van néixer amb la voluntat d’ordenar i consensuar les línies de desenvolupament territorial i les polítiques d’ocupació i formació de la comarca, de manera consensuada amb principals agents del territori. Cada un dels dos òrgans s’estructura en diversos grups de treball operatius, dotats d’un pla de treball anual i uns objectius concrets, que donen resposta als principals reptes de la comarca.

En aquest context, l’activitat de Daleph ha consistit en acompanyar a l’equip tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental en les següents activitats:

  • Definir l’ordre del dia dels grups de treball
  • Proposar la metodologia de dinamització de les sessions de treball i conduir-les
  • Elaborar les actes de les sessions de treball
  • Controlar els indicadors d’activitat dels grups de treball
  • Elaborar la memòria d’activitat dels grups de treball
  • Prestar assessorament expert a l’equip tècnic del Consell Comarcal

La realització d’aquestes activitats ha contribuït a consolidar el CFPVO i la TVOA com a veritables espais de participació comarcal, que seran la base per a la generació de futurs espais de concertació territorial de les polítiques actives d’ocupació.

En aquest sentit, cal destacar que Daleph disposa d’un equip especialista en matèria de concertació territorial, àmbit en el qual ha realitzat ponències, dinamitzat grups de treball i acompanya altres administracions públiques a dissenyar les seves estratègies.