Disponibles els primers resultats de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil – Informe Final (2016.10.18)

 

La Iniciativa d’Ocupació Juvenil (Youth Employment Initiative (YEI)), iniciada el 2013, proporciona un finançament de 6.400 M d ‘€ per donar suport a l’ocupació dels joves, i s’adreça a menors de 25 anys (o menors de 29 en alguns Estats membres) que no treballen, estudien o estan en pràctiques, i resideixen a les regions de la Unió Europea especialment afectades per la desocupació.

La Comissió Europea ha publicat un estudi sobre els primers resultats d’aquesta Iniciativa, que ofereix una visió general dels progressos realitzats en la seva aplicació des de Setembre de 2013 fins a finals de novembre de 2015 en els 20 Estats membres elegibles. Així mateix, inclou una anàlisi en profunditat dut a terme per a una mostra d’aquests països i algunes claus derivades de les avaluacions realitzades a nivell nacional. També es troben disponibles resums executius d’aquest estudi en anglès i francès.

Més informació a:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7931&type=2&furtherPubs=no

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=samplecountries&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=101&subCategory=1176&type=0&country=0&year=0

Font: Social Europe e-newsletter