DALEPH TREBALLA EN L’ELABORACIÓ DEL I PLA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA DE LA CIUTAT DE CALAHORRA

L’Ajuntament de Calahorra ha encarregat a Daleph l’elaboració del I Pla Municipal de Convivència de la ciutat de Calahorra, a la Rioja. Aquest Pla s’emmarca dins l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) que, en una de les seves línies d’actuació, proposa l’elaboració d’un Pla de Convivència orientat a promoure la cohesió social, la convivència intercultural i la lluita contra l’exclusió social, posant especial atenció a les zones identificades com a més vulnerables.

L’objectiu general del pla és elaborar un instrument d’actuació que, partint d’una diagnosi de la realitat de Calahorra, reculli de manera concreta i ordenada, per àmbits o eixos d’actuació, les propostes d’acció per aconseguir la plena integració de les persones estrangeres en tots els àmbits de la vida social, cultural, econòmica, laboral… de la localitat.

Els principis de transversalitat i participació ciutadana es tindran en compte de manera integral durant tot el procés d’elaboració del Pla. Això implica, d’una banda, que les polítiques de convivència s’han de dissenyar i implementar des de totes les esferes socials (cultura, esports, joventut, ocupació…,) i, d’altra, que el pla ha de contenir una diagnosi compartida i reflexionada per a tota la ciutadania, motiu pel qual s’han dut a terme 400 enquestes i s’han dut a terme grups de treball amb agents municipals i de la societat civil.