Daleph participa en l’avaluació del Pla d’Informació i Orientació de les Oficines d’Ocupació i dels programes OPEA, PIOME i PAE del SEPEPA.

L’equip de gestió pública de Daleph ha participat, juntament amb KSNET, en l’avaluació de l’eficàcia del Pla d’Informació i Orientació de les Oficines d’Ocupació del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) i dels programes d’orientació i acompanyament OPEA, PIOME i PAE.

L’objectiu del Pla i dels programes consisteix en la millora de les possibilitats d’ocupació de les persones desocupades inscrites en les oficines del SEPEPA mitjançant la realització d’accions d’orientació professional i autoocupació articulades en itineraris d’inserció (Oficines d’Ocupació i OPEA) i que poden ser complementades amb píndoles formatives (PIOME) o pràctiques laborals (PAE).

L’avaluació se centra en la mesura de l’efecte que els programes han generat en els usuaris, prenent com a moments clau la situació del demandant d’ocupació abans del programa i a la finalització d’aquest, a més de diferents factors sociodemogràfics com l’edat, el gènere, el nivell d’estudis, el temps previ a l’atur o altres factors inherents al desenvolupament dels programes.

A partir del treball de camp realitzat amb el personal tècnic i de coordinació dels diferents programes i amb prospectors/es de les Oficines d’Ocupació mitjançant grups de discussió i entrevistes semiestructurades, s’han identificat diversos punts crítics dels processos de treball que afecten tant el disseny com a la implementació dels programes i, en definitiva, a les accions d’orientació que reben els usuaris/as. Per a conèixer la satisfacció d’aquests, s’han dut a terme una sèrie d’enquestes telefòniques que han permès triangular la informació entre els diferents actors involucrats en la política pública (decisors, executors i receptors).

L’anàlisi de les dades disponibles i la informació qualitativa recollida durant el treball de camp han permès elaborar un llistat de conclusions sobre els programes que recullen els seus punts forts i àmbits de millora, així com un llistat de recomanacions a tenir en consideració en futures edicions d’aquests.

Daleph, com a empresa compromesa amb la millora de l’impacte social, celebra haver pogut participar en l’avaluació d’aquests quatre programes, que busquen reduir les desigualtats del mercat laboral i millorar les possibilitats d’inserció i integració laboral del col·lectiu de persones desocupades.