DALEPH ORGANITZA LA XVI TROBADA INSULAR DE LA RED INSULAR PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO TENERIFE VIOLETA

El dijous 22 de juny va tenir lloc la XVI Trobada Insular de la Red Insular para la Igualdad de Género Tenerife Violeta (RIIGTV), que va comptar amb l’organització de Daleph, en el marc de l’assistència tècnica que prestem a la Xarxa a través del Cabildo de Tenerife.

En aquesta ocasió, la trobada, que es va celebrar on line, perseguia tres objectius, compartir i analitzar els resultats de l’avaluació de les activitats de la RIIGTV durant el 2022; donar resposta a algun de problemes identificats al Marc Estratègic Tenerife Violeta, en concret, el coneixement insuficient de les polítiques i actuacions d’igualtat per part de la ciutadania, i l’escàs coneixement de les polítiques i actuacions d’igualtat per part de les mateixes entitats que treballen en igualtat, tant de la xarxa com externes; i finalment, posar en marxa treball col·laboratiu entre les entitats de la RIIGTV.

Aquest tercer objectiu es va assolir mitjançant una activitat pràctica en què les entitats participants, organitzades en cinc grups, van dissenyar durant una hora, un projecte per donar solució als problemes identificats. Per això, a cada grup, una entitat va actuar com a líder i va facilitar la generació d’un projecte, i una altra entitat va actuar com a observadora i va recopilar i analitzar fortaleses i debilitats en el treball col·laboratiu. Posteriorment les cinc experiències es van exposar i comentar en plenari.

La trobada va ser molt ben valorada per les entitats perquè les va permetre interactuar, treballar conjuntament i, sobretot, posar en pràctica experiències i propostes alhora que es reforçava l’aprenentatge del treball col·laboratiu, que és una de les senyes d’identitat de la RIIGTV. A la trobada hi van participar més de 50 entitats pertanyents a les tres esferes en què s’organitzen dins de la Xarxa: estat (administració pública), mercat i tercer sector.