Daleph ofereix suport tècnic a Ivàlua en l’avaluació de la implementació del Programa Temporal de Residència Inicial Docent en centres educatius (Sensei).

L’equip d’avaluació de polítiques públiques de Daleph, de la mà de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVÀLUA), ha iniciat el servei de suport a l’avaluació de la implementació del Programa Temporal de Residència Inicial Docent en Centres Educatius (SENSEI).

El programa neix de la necessitat de donar una resposta institucional a la problemàtica d’accés a la docència dels recent titulats, que sovint es realitza a través de l’encadenament de substitucions curtes i temporals.

Els primers anys de docència representen una etapa crítica en la consolidació de la identitat personal i professional dels docents, i es requereix d’un període d’adaptació de les competències adquirides a la universitat a la realitat de les aules.  A partir de l’evidència internacional sobre altres programes d’inducció docent, el Departament d’Educació ha impulsat el Programa SENSEI, amb l’objectiu de testar a petita escala un model d’inducció docent al sistema educatiu català, contribuint a crear un model de formació innovador que impliqui i vinculi la formació inicial dels docents novells amb l’acompanyament i el suport en el desenvolupament de la pràctica docent per part d’altres docents que exerceixen com a mentors, i també dels centres, que actuen com a entorns d’aprenentatge professionalitzadors, a més d’impulsar la col·laboració entre els diferents agents i promoure l’avaluació autoreguladora de l’aprenentatge docent.

L’objectiu de l’avaluació és múltiple: conèixer quins han estat els principals reptes i aprenentatges viscuts durant el primer any d’implementació del programa, com s’ha dut a terme la governança del programa, quins elements han comportat una major resistència per part de la resta d’actors implicats, quin valor afegit aporta el programa als docents novells, als docents mentors i als centres participants i quina valoració fan sobre alguns dels aspectes clau del programa com la formació, el mentoratge, la codocència o l’aprenentatge sobre com innovar en la pràctica docent i que aquesta es basi en l’evidència científica.

La tasca de l’equip d’avaluadors de Daleph consisteix en la preparació, execució i anàlisi qualitativa de la informació generada a partir d’entrevistes i grups de discussió amb els principals actors implicats en la política pública: des d’actors departamentals responsables del disseny i execució del programa a la Inspecció Educativa, les direccions dels centres participants, els i les docents mentors/es, docents novells/es, docents col·laboradors/es i altres docents no participants.

Els resultats de l’avaluació de la implementació permetran identificar els diferents elements que aporten un valor afegit a la pràctica docent dels novells i dels centres participants i aquells aspectes i àmbits on és necessari realitzar canvis per a millorar la execució del programa en la seva segona edició, així com facilitar una futura avaluació d’impacte que pugui acabar de determinar la seva possible implementació a una escala major un cop finalitzat el programa temporal.

Daleph, com a empresa amb vocació d’impacte social, celebra poder col·laborar amb l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques en l’avaluació del programa SENSEI del Departament d’Educació i reafirma el seu compromís amb la millora contínua del sistema educatiu català.