Daleph inicia un estudi previ per a la redacció d’una Llei de Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) a Catalunya

La Direcció General d’Indústria del Departament d’Empresa i Treball ha encarregat a Daleph un estudi sobre l’estat actual i la visió de futur dels polígons d’activitat econòmica (PAE) a Catalunya. Aquest projecte té com a objectiu principal identificar els trets característics dels PAE a Catalunya i anticipar el futur dels polígons, amb la finalitat de contribuir al redactat d’una nova llei que marqui les directrius en matèria de desenvolupament d’aquests espais de manera integral (urbanisme, mobilitat, energia, sostenibilitat, promoció econòmica i governança, entre d’altres).

Els PAE són espais urbans clau per a la captació d’inversions, generació de riquesa i creació de llocs de treball a Catalunya. En aquest sentit, és fonamental promoure una legislació que fomenti la modernització, innovació i promoció d’aquests espais. El nostre estudi busca identificar els punts forts i les àrees de millora dels PAE, establint una base sòlida per a una legislació que impulsi el seu desenvolupament equilibrat i sostenible en el futur.

La proposta de redacció de la llei de Polígons a Catalunya ha estat impulsada per diverses fonts i iniciatives, destacant la seva incorporació com a mesura del Pacte Nacional per la Indústria. Aquests acords han subratllat la necessitat de regular i potenciar els PAE com a motors d’innovació, creació d’ocupació i desenvolupament econòmic a Catalunya.

L’estudi es dividirà en tres blocs per abordar de manera integral les diverses dimensions dels PAE, amb l’objectiu d’identificar tots aquells elements i aspectes clau en els quals hauria d’incidir una potencial futura llei de PAE. En primer lloc, s’estudiarà els tipus d’espais industrials necessaris a Catalunya en el segle XXI. S’explorarà la compatibilitat amb les polítiques energètiques i urbanístiques, atenent a les necessitats econòmiques i tecnològiques del territori.

En segon lloc, s’analitzaran les qüestions relacionades amb la promoció dels polígons. S’abordarà la gestió dels PAE, els subministraments i serveis necessaris, i els aspectes urbanístics i de governança claus pel seu bon desenvolupament. D’aquesta anàlisi se n’extrauran les directrius necessàries per una gestió eficient i sostenible d’aquests espais industrials.

En tercer lloc, s’estudiarà la col·laboració público-privada per impulsar la innovació i la competitivitat de les empreses ubicades als PAE. S’exploraran possibles sinergies per potenciar la transferència de coneixement i la creació de valor afegit a la regió.

Finalment, es recopilarà tota la informació per ajudar a redactar una llei específica, incloent-hi conclusions i recomanacions extretes dels blocs anteriors per establir els fonaments legislatius i els principis rectors necessaris per a una regulació eficient dels PAE a Catalunya. D’aquesta manera Daleph continua treballant per al desenvolupament econòmic i industrial de Catalunya, en aquest cas, creant una base sòlida per a una legislació que promogui la modernització, innovació i sostenibilitat dels espais industrials al territori.