DALEPH INICIA L’ESTUDI DE L’INVENTARI DEL PARC D’HABITATGE BUIT DE LA SEU D’URGELL

En el marc del Pla Estratègic d’Habitatge de l’Alt Urgell, implementat l’any 2022, es va establir la necessitat de realitzar un inventari dels habitatges buits tant de propietat pública com privada. Aquesta acció, definida en la tercera fase del pla, pretén abordar les problemàtiques habitacionals presents a la comarca.

Amb l’objectiu de donar continuïtat a aquest Pla Estratègic, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha iniciat un estudi dels habitatges buits als municipis del nord de la comarca, excepcionant La Seu d’Urgell, que presenta característiques singulars en comparació amb els altres municipis. Simultàniament, el Departament de Territori ha engegat un estudi similar als municipis de la zona sud de la comarca.

Per obtenir una visió completa dels habitatges buits a tota la comarca, es proposa actualitzar l’estudi realitzat pel municipi de la Seu d’Urgell al voltant dels anys 2017-2018.

Aquest estudi, impulsat per Daleph, té com a objectiu establir les directrius comunes per al treball de camp. Es dividirà en tres fases:

Fase 1: Anàlisi previ

Consistirà en el desenvolupament de les tasques necessàries per determinar les adreces d’habitatges potencialment buits, així com el percentatge que aquestes representen sobre el parc total d’habitatges. Aquesta fase es basarà en l’anàlisi i depuració de fonts de dades secundàries.

Fase 2: Treball de camp

Es realitzarà un treball de camp mitjançant visites de carrer a les adreces potencialment buides seleccionades en la mostra. La metodologia de les visites prendrà en compte factors fonamentals per a obtenir resultats fiables.

Fase 3: Informe i inventari

Conclourà amb la redacció de l’informe i la confecció de l’inventari del parc d’habitatges buits, proporcionant una visió completa de la situació actual en la Seu d’Urgell.

Aquest projecte revesteix una importància crucial per al futur de la Seu d’Urgell i la seva comarca. L’estudi exhaustiu dels habitatges buits no només proporcionarà una imatge clara de la situació actual, sinó que també serveix com a fonament per a futures polítiques d’habitatge. Mitjançant aquest inventari, es podran identificar oportunitats per a la rehabilitació d’habitatges, la reactivació de zones urbanes i la millora de l’accessibilitat a l’habitatge per a tota la població. Així, aquesta iniciativa no només té l’objectiu de comprendre el present, sinó de forjar un camí cap a un futur més sostenible, equitatiu i habitable per a tots els ciutadans de la Seu d’Urgell.