DALEPH INICIA L’ESTUDI DE L’INVENTARI DEL PARC D’HABITATGE BUIT A CERDANYOLA DEL VALLÈS

L’equip de Territori de Daleph ha iniciat l’estudi de l’inventari del parc d’habitatges buits de Cerdanyola del Vallès. Aquest projecte té com a antecedent l’aprovació, el 22 de juny de 2021, del Pla Local d’Habitatge de Cerdanyola del Vallès. Aquest pla, amb una durada prevista de 6 anys, aborda les vessants social i urbanística de l’habitatge a la localitat. La part social destaca la importància del pla davant les demandes rebudes pels serveis socials i l’oficina local d’habitatge.

Dins d’aquest pla, es prioritza l’exploració de l’habitatge buit com a part essencial. Aquesta iniciativa busca intervenir en l’oferta d’habitatges, registrant i posant en circulació les mateixes a través de la borsa de mediació, amb preus de lloguer màxims i beneficis per als propietaris.

Així doncs, aquest estudi impulsat per Daleph té com a objectiu establir les directrius comunes per al treball de camp i es dividirà en tres fases:

Fase 1: Anàlisi previ

Consistirà en el desenvolupament de les tasques necessàries per determinar les adreces d’habitatges potencialment buits, així com el percentatge que aquestes representen sobre el parc total d’habitatges. Aquesta fase es basarà en l’anàlisi i depuració de fonts de dades secundàries.

Fase 2: Treball de camp

Es realitzarà un treball de camp mitjançant visites de carrer a les adreces potencialment buides seleccionades en la mostra. La metodologia de les visites prendrà en compte factors fonamentals per a obtenir resultats fiables.

Fase 3: Informe i inventari

Conclourà amb la redacció de l’informe i la confecció de l’inventari del parc d’habitatges buits, proporcionant una visió completa de la situació actual a Cerdanyola.

La importància d’aquest projecte radica en la seva capacitat per abordar les complexitats de l’habitatge a Cerdanyola del Vallès de manera integral. L’estudi del parc d’habitatges buits no només permetrà comprendre l’estat actual de l’habitatge a la localitat, sinó que també obrirà la porta a accions concretes per millorar les condicions de vida dels residents. Identificar les àrees amb més necessitats i les possibles oportunitats de millora facilitarà l’elaboració de polítiques i estratègies específiques. A més, l’enfocament participatiu amb la comunitat gitana garanteix que les seves veus i necessitats siguin considerades, assegurant una intervenció més justa i eficaç.