Daleph inicia el treball de camp en el estudi l’inventari del parc d’habitatge buit de la Seu d’Urgell

Tal com vam deixar palès els darrers mesos, l’àrea de Territori de Daleph es troba realitzant l’estudi del parc d’habitatge buit de la Seu d’Urgell. Aquest projecte es troba emmarcat dins del Pla Estratègic d’Habitatge de l’Alt Urgell implementat l’any 2022, moment en el qual es va establir la necessitat de dur a terme un inventari dels habitatges buits tant de propietat pública com privada. Aquesta acció, definida en la tercera fase del pla, pretén abordar les problemàtiques de l’habitatge presents a la comarca.

Havent materialitzat la primera fase del projecte (consistent en una anàlisi per determinar les adreces d’habitatges potencialment basant-se en la detecció de consums d’aigua anormalment baixos durant 2 anys consecutius) Daleph ha iniciat el treball de camp en el municipi per acabar de determinar el nombre i percentatge d’habitatges buits.

El treball de camp s’està duent a terme mitjançant visites de carrer a les adreces potencialment buides seleccionades en la mostra. La metodologia de les visites prendrà en compte factors fonamentals per a obtenir resultats fiables com són la reiteració en el nombre de visites (tres per cada adreça si no obtenim confirmació de la seva ocupabilitat o no), la distribució de les visites en diferents franges horàries, l’observació de l’entorn de l’habitatge i la interacció amb veïns i comerciants de la zona que poden proporcionar informació valuosa respecte a l’estat dels habitatges i les seves situacions d’habitabilitat.

Per contextualitzar en xifres la feina desplegada, cal remarcar que es va configurar una mostra resultant en un univers de 522 adreces a visitar desglossades en:

  • 217 adreces amb consums anòmals detectades durant la primera fase d’anàlisi.
  • 285 usuaris d’aigua amb un únic comptador comunitari que han hagut de ser consultats individualment.
  • 20 noves adreces incorporades a causa de la seva detecció gràcies a l’observació o el testimoni dels veïns del municipi consultats.

Els resultats del treball de camp no solament permetrà obtenir una xifra estimada del parc d’habitatge vacant al municipi, sinó que sustentant-nos en les enquestes que es realitzen, també ens proporcionaran informació qualitativa sobre els habitatges consultats. Mitjançant aquest inventari, es podran identificar oportunitats per a la rehabilitació d’habitatges, la reactivació de zones urbanes i la millora de l’accessibilitat a l’habitatge per a tota la població.