DALEPH HA ACOMPANYAT L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET EN EL PROJECTE DE DEFINICIÓ DEL MODEL DE GOVERNANÇA I PROCÉS DE GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS QUE REP L’AJUNTAMENT

Daleph ha col·laborat amb l’Ajuntament de l’Hospitalet en l’anàlisi i millora del model de governança i procés de gestió de les subvencions que rep l’ajuntament, per eliminar allò que no aporta valor i assolir l’excel·lència operativa.

Per dur a terme aquest anàlisi i millora, s’han dut a terme 4 fases diferenciades:

La fase d’anàlisi i diagnòstic de la situació actual, que s’ha centrat en l’anàlisi i diagnosi de la situació actual del procés, i ha permès estandarditzar-lo i identificar usuaris, perfils i rols, documentació, així com la metodologia i eines actuals. Fruit d’aquesta anàlisi s’han identificat les principals problemàtiques del model actual enteses com a disfuncions i colls d’ampolla que afecten el procés.

La fase d’identificació de millores, que ha tingut com a objectiu identificar les oportunitats de millora en el model de governança i procés de gestió de les subvencions, prioritzant i ponderant les propostes.

La fase de definició del model futur, de redisseny del procés i model de gestió, d’acord amb criteris d’eficàcia i eficiència, per a una millora en la gestió, coordinació i agilitat en la tramitació.

I per últim, la fase de definició del Pla d’acció, amb indicació de les accions a implantar per a la millora del procés.

Un dels aspectes més rellevants del projecte ha estat la participació activa dels treballadors i treballadores en l’anàlisi i el redisseny del procés per tres raons molt importants:

  1. Perquè són els treballadors i treballadores els que tenen la informació detallada de l’operativa, la qual cosa ens permet identificar clarament problemàtiques, deficiències, condicionants i oportunitats.
  2. Perquè les millores i canvis podran implantar-se sempre que les persones els visualitzin com a lògics, viables i positius. Per tant és molt important que els treballadors i treballadores participin en l’aportació de solucions i millores i, que al final es produeixi un cert consens.
  3. Finalment perquè l’organització i la seva operativa són canviants i per tant, caldrà que l’organització estigui entrenada en la gestió per processos per poder assolir per si mateixa el manteniment dels processos i la introducció de canvis.

En definitiva, l’actual volum i l’alta variabilitat de les condicions i terminis de les subvencions atorgades a l’Ajuntament, juntament amb la participació d’un elevat nombre d’actors, amb diferents visions i rols, feia necessari un treball de definició i revisió, de manera clara i consensuada, de les tasques a realitzar i els seus responsables, des de la fase inici de detecció de la subvenció fins a la fase final de justificació i cobrament de la mateixa.