DALEPH ELABORA UN ESTUDI DE DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES DEL PERSONAL DEL SISTEMA PÚBLIC VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS (SPVSS)

L’Institut Valencià de Formació, Recerca i Qualitat dels Serveis Socials (IVAFIQ) va encarregar a Daleph l’elaboració d’un estudi de detecció de necessitats formatives dels diferents perfils professionals que operen en el SPVSS, tant al sector públic com al privat.

La detecció de necessitats formatives es va dur a terme a partir del contrast entre l’oferta formativa adreçada a persones professionals del SPVSS (més de 220 formacions) i les propostes elaborades per les mateixes persones que treballen al sistema. En total, es van dur a terme 22 entrevistes a persones directives de les principals entitats del sector, representants de col·legis professionals, representants polítics territorials, especialistes d’àmbit acadèmic… i 63 enquestes a una mostra d’entitats representativa de les províncies de València, Alacant i Castelló, en la que hi va haver presència d’entitats públiques i privades, especialistes en els diferents àmbits d’actuació dels serveis socials (violència de gènere, atenció a persones grans i dependents, acolliment familiar…,). A més, tot això es va contrastar amb la normativa autonòmica que fixa els requisits d’accés que han de complir les persones professionals del sistema.

Fruit d’aquesta anàlisi es van proposar i concretar diferents formacions i itineraris formatius amb la finalitat d’actualitzar l’oferta formativa adreçada a les persones professionals del SPVSS. A més, es van identificar reptes formatius en forma de recomanacions, que tenen a veure amb la metodologia d’actualització de l’oferta formativa, la seva modalitat d’impartició, forma de difusió, etc.