DALEPH ELABORA LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ

Daleph continua acompanyant els ens locals en l’elaboració de les seves Relacions de Llocs de Treball (RLT) i actualment, estem acompanyant a l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

L’elaboració de la seva RLT està precedida per una fase preliminar d’anàlisi, recopilació d’informació i elaboració de propostes dels documents que tenen a veure amb una reflexió entorn als serveis a prestar, a l’estructura orgànica dels ens en qüestió, i també amb el disseny dels llocs de treball que les conformen. Aquest instrument permet estructurar les organitzacions definint les necessitats dels serveis i els requisits per la provisió i el desenvolupament de cada lloc de treball. Per fer-ho, es compta, en les diferents fases que contempla el projecte, amb els diversos actors que intervenen en l’aprovació d’una RLT: el govern local, els sindicats i els mateixos empleats públics.

D’aquesta manera, el servei conduirà a una nova estructuració dels llocs de treball. Una estructuració que permetrà contribuir a la consecució dels seus fins, garantint la major eficàcia en la prestació de serveis i la màxima eficiència en la utilització dels recursos econòmics, materials i humans disponibles.