DALEPH ELABORA EL PLA D’IGUALTAT DE L’INSTITUT ASTROFÍSIC DE LES CANÀRIES

En el marc de l’assistència tècnica que l’equip d’Ocupació i Igualtat està prestant a l’Institut Astrofísic de les Canàries (d’ara en endavant, IAC), s’està treballant en el desenvolupament d’un nou Pla d’Igualtat que el dotarà de les eines necessàries per a pal·liar les possibles desigualtats de gènere que puguin detectar-se.

El de la investigació científica i tecnològica és un àmbit que es troba summament masculinitzat: a Espanya, només el 16% de les persones professionals de les àrees STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) són dones, segons dades del Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU). És més, segons l’informe presentat en la XV Reunió Científica de la Societat Espanyola d’Astronomia, el percentatge de dones professionals en l’astronomia és d’un 28%. No obstant, l’IAC és un organisme compromès en revertir aquesta situació i treballar per a la consecució de la igualtat de condicions entre dones i homes en el camp de l’astrofísica.

És per aquesta raó que Daleph ha elaborat ja el diagnòstic del Pla tenint en compte no només els criteris establerts pel decret 901/2020, pel que es regulen els Plans d’Igualtat, sinó també per les directrius marcades tant pel Programa d’Investigació i Innovació de la Unió Europea Horizonte Europa, com per la Llei 14/2011 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, essent el IAC un agent del sector públic espanyol pertanyent a l’àmbit de la investigació en l’astrofísica.

Aquest mes d’abril de 2023, s’ha enllestit i presentat el diagnòstic a la Comissió d’Igualtat del IAC, i a partir d’ara es preveu començar a treballar en l’elaboració d’un Pla d’Accions que proposi mesures que l’IAC adoptarà amb l’objectiu de generar millores en termes de gènere en el si de la seva estructura interna.