DALEPH DONA SUPORT AL DEPARTAMENT DE SALUT PER AL DISSENY D’UNA PROPOSTA D’AVALUACIÓ QUALITATIVA DE L’IMPACTE DEL RACISME EN SALUT MENTAL

Tot i que en termes generals l’Estat espanyol es troba entre els Estats de la UE amb un menor nivell de racisme generalitzat, situant-se generalment per sota de la mitjana dels Estats membres en termes de discriminació percebuda per part de les minories ètniques i altres indicadors similars (FRA, 2019; 2022; 2023), segueix havent-hi una forta prevalença de la discriminació per motius racials o ètnics (OBERAXE, 2023). Aquest fenomen discriminatori es manifesta de diverses maneres i abasta una àmplia gamma d’àmbits, un dels quals és l’esfera institucional.

Així mateix, diversos estudis i informes han destacat la importància d’abordar el racisme com una mesura de salut pública, atès que hi ha una correlació significativa entre la percepció de discriminació racial i els resultats negatius en salut mental.

En aquest context, el Departament de Salut en col·laboració amb la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme (Departament d’Igualtat i Feminismes), ha detectat la necessitat de fer un diagnòstic pel que fa al racisme institucional en l’àmbit de l’atenció sanitària prestada a les persones migrants i/o racialitzades a la xarxa pública de Salut mental i addiccions.

Amb el propòsit de dur a terme aquest estudi, en primer lloc, Daleph durà a terme una recopilació i anàlisis exhaustives de l’evidència relacionada amb el racisme institucional en l’àmbit de la salut. En segon lloc es realitzarà un anàlisi de benchmarking per avaluar diferents programes i polítiques públiques destinades a combatre el racisme institucional a l’àmbit de l’atenció sanitària a nivell internacional, europeu i espanyol-català. I finalment, es cercarà desenvolupar un enfocament per a una futura avaluació qualitativa de l’impacte del racisme a la salut mental.