DALEPH DÓNA SUPORT A SAVE THE CHILDREN EN LA DETECCIÓ DE LES NECESSITATS DE SALUT MENTAL EN INFANCIA I ADOLESCENCIA A ANDALUSIA.

Daleph dóna suport a Save The Children en la detecció de les necessitats de salut mental en infància i adolescència a Andalusia mitjançant l’elaboració de propostes de polítiques públiques amb l’objectiu de millorar l’assistència de Servei Andalús de Salut i promoure més nivells de salut mental entre el col·lectiu infanto-juvenil.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, molts dels problemes de salut mental comencen en les primeres etapes del cicle vital. De fet, els trastorns de salut mental representen una proporció considerable de la càrrega mundial de morbiditat durant l’adolescència i constitueixen la causa principal de discapacitat entre els joves. Així, tenint en compte que la infància i l’adolescència representen el moment idoni per promoure la salut i prevenir les malalties, la salut mental en aquestes fases vitals exigeix ​​una atenció de caràcter específic. A més, la pandèmia ha suposat un punt d’inflexió que ha disparat els diagnòstics de salut mental entre la població infantojuvenil i que ha convertit en necessari aquest procés de reflexió i abordatge amb polítiques concretes per a aquest col·lectiu. Abans de la pandèmia ja s’estimava que al voltant del 10% dels nens i del 20% dels adolescents patia trastorns mentals, amb conseqüències que es poden prolongar al llarg de tota la seva vida (Associació Espanyola de Pediatria, 2022). Actualment, els adolescents presenten més ansietat, símptomes depressius, autolesions i conductes suïcides. D’altra banda, estudis realitzats per diverses ONG (UNICEF, Fundació ANAR o Save the Children) també han alertat de l’impacte de la pandèmia.

Davant d’aquest context, Save The Children ha encarregat a Daleph la realització d’un informe sobre les necessitats de salut mental a la infància i l’adolescència a Andalusia. L’objectiu principal de l’estudi és dotar les administracions públiques de la informació necessària per promoure canvis en la legislació i les polítiques públiques que ajudin a millorar la situació dels nens, les nenes i els adolescents amb problemes de salut mental, així com prevenir l’aparició de aquests trastorns. Per fer l’estudi, en primer lloc, s’ha realitzat una primera aproximació (qualitativa i quantitativa) sobre la situació de la salut mental infantojuvenil a nivell internacional, europeu, espanyol i andalús. En segon lloc, s’ha fet una anàlisi de benchmarking, analitzant diferents programes i polítiques públiques de salut mental en infància i adolescència a nivell internacional, europeu i espanyol. Posteriorment, s’ha fet un abordatge crític de la disposició de recursos i serveis disponibles en matèria de salut mental de nens, nenes i adolescents en el context andalús, comparant-ho amb el context espanyol. Finalment, s’han exposat una sèrie de propostes de polítiques públiques per promoure més nivells de salut mental i prevenir el suïcidi entre la població infantil i juvenil aplicables a Andalusia. Aquestes propostes també tenen com a objectiu intentar donar resposta a les deficiències i/o limitacions del sistema andalús de salut detectades anteriorment.