Daleph continua acompanyant a les entitats locals en l’elaboració de la Relació de Llocs de Treball (RLT)

Daleph continua acompanyant els ens locals en l’elaboració de les Relacions de Llocs de Treball. En els darrers mesos, hem estat acompanyant a l’Ajuntament de Castellar del Vallès, Ripoll, Pacs del Penedès, Llagostera i l’empresa pública de l’Ajuntament de Granollers, Granollers Promocions SA.

L’elaboració de les RLT està precedida per una fase preliminar d’anàlisi, recopilació d’informació i elaboració de propostes de documents que tenen a veure amb una reflexió al voltant dels serveis a prestar, a l’estructura orgànica dels ens en qüestió, i també amb el disseny dels llocs de treball que els conformen. Aquest instrument permet estructurar les organitzacions definint les necessitats dels serveis i els requisits per a la provisió i desenvolupament de cada lloc de treball. Per això, es compta, en les diferents fases que preveu el projecte, amb els diversos actors que intervenen en l’aprovació d’una RLT: el govern local, els empleats públics a través dels seus representats i els sindicats que els acompanyen i assessoren.

D’aquesta manera, el servei conduirà a una nova estructuració dels llocs de treball. Una estructuració que permetrà contribuir a la consecució dels seus fins, garantint la major eficàcia en la prestació de serveis i la màxima eficiència en la utilització dels recursos econòmics, materials i humans disponibles.