AUDITORIES SALARIALS, UNA ESPECIALITAT DE DALEPH

La publicació del Reial Decret-Llei 6/2019 va suposar un canvi normatiu rellevant en matèria d’igualtat, atès que establia que els plans d’igualtat de les empreses han d’incorporar una auditoria retributiva dins del capítol de condicions de treball. 

El contingut de les auditories retributives és objecte de desenvolupament reglamentari mitjançant el Reial Decret 902/2020 i, des de la seva publicació, totes les empreses de més de 50 persones estan obligades a tenir una auditoria retributiva aprovada per la Comissió Negociadora abans del 7 de març de 2022. 

A partir de la publicació d’aquesta normativa, una part de l’equip de Daleph s’ha especialitzat en l’elaboració d’auditories retributives, la finalitat de les quals és verificar que dones i homes perceben un salari igual per desenvolupar un treball igual o d’igual valor i, eventualment, identificar les causes de l’escletxa salarial, els conceptes i complements salarials que l’originen i els grups o categories professionals on és més intensa. 

És important subratllar que l’auditoria retributiva s’alimenta de les dades proporcionades pel registre retributiu, que és una eina de control salarial, regulada a l’article 28.8 de l’Estatut dels Treballadors, que ha d’incorporar informació dels salaris percebuts per totes les persones de l’empresa, així com l’escletxa salarial en salari mig i medià entre dones i homes, desagregada per grups i categories professionals. 

A més, per contrastar que dones i homes perceben el mateix salari per realitzar un treball d’igual valor, l’auditoria salarial ha de recolzar-se a una valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere, que és una eina que valora numèricament cadascun dels llocs de treball, atenent criteris com les condicions educatives, la minuciositat, la reiteració de les tasques, el nivell de responsabilitat, etc. Es tracta, doncs, d’una eina diferent de les auditories retributives, l’elaboració de les quals requereix equips especialitzats, dels quals Daleph disposa. 

Entre les auditories retributives realitzades recentment per l’equip d’ocupació i igualtat de Daleph hi ha les següents: 

  • Auditoria retributiva de l’Institut d’Astrofísica de Canàries 
  • Auditoria retributiva dels Ajuntaments de Calahorra i Sant Feliu de Guíxols 
  • Auditoria retributiva de les Fundacions TIC Salut i l’Atlàntida 
  • Auditoria retributiva de les empreses públiques Barcelona Serveis Municipals (B:SM) i Cementiris de Barcelona (CBSA) 

Daleph també va ser convidada a participar en una ponència sobre auditories retributives organitzada per Foment del Treball. 

Els comentaris estan tancats.