DALEPH COL·LABORA AMB IVÀLUA EN L’ANÀLISI I ASSESSORAMENT SOBRE EL SISTEMA D’INDICADORS DEL CONTRACTE PROGRAMA DEL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

L’equip de Gestió Pública de Daleph, de la mà d’Ivàlua, ha iniciat un nou projecte d’assessorament amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per a analitzar el sistema d’indicadors del Contracte Programa, l’instrument de gestió plurianual que estableix la relació de cooperació entre la Generalitat de Catalunya i els governs locals en matèria de serveis socials.

L’objectiu d’aquest projecte és doble. En primer lloc, es vol dur a terme una primera aproximació i seguiment del nou sistema d’indicadors del Contracte Programa del Departament de Drets Socials. Això implica revisar els indicadors existents, avaluar-ne l’eficàcia i identificar possibles àrees de millora. Mitjançant aquesta anàlisi, es busca consolidar una base d’evidències per a aprofundir en un coneixement necessari per al seguiment de la gestió dels programes inclosos al Contracte Programa.

En segon lloc, el servei s’orienta a detectar possibles millores i potencialitats en el sistema d’indicadors. Aquesta tasca inclou la revisió en profunditat de determinats programes o polítiques específiques per identificar punts forts i febles del quadre d’indicadors vigent, així com oportunitats d’optimització. Amb l’objectiu de prendre decisions informades i millorar l’eficàcia del sistema d’indicadors, es treballarà en col·laboració amb Ivàlua així com amb els responsables del propi Contracte Programa.

A mitjans de setembre Daleph ha donat inici a aquest projecte amb la impartició d’una capsula formativa sobre la direcció per objectius i la gestió de projectes de recollida, anàlisi i comparació d’indicadors, i en els propers mesos es realitzaran entrevistes i sessions grupals on es treballarà per assolir els objectius plantejats en l’assessorament.