TERMINIS I NOVETATS EN ELS PLANS D’IGUALTAT

El 14 de gener va entrar en vigor el RD 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els Plans d’Igualtat i el seu registre, i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball. Aquest RD introdueix novetats importants en els plans d’igualtat, entre aquestes, les següents:

  • Obligació per a totes les empreses de més 50 persones de disposar d’un pla d’igualtat.
  • Continguts del pla d’igualtat: diagnòstic; objectius; pla d’acció; mitjans i recursos; cronograma; i sistema de seguiment, revisió i avaluació.
  • Matèries que s’han d’abordar en cadascun dels àmbits de la diagnosi, que ja havien estat fixats pel RD 6/2019 d’1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, i que es concreten en els següents: procés de selecció i contractació; classificació professional; formació; promoció professional; condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial; exercici coresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral; infrarepresentació femenina; i prevenció de l’assetjament sexual i per raó de gènere.
  • Obligació de crear una comissió negociadora per a l’elaboració del pla d’igualtat que, entre altres funcions, té la de participar en l’elaboració del pla i negociar-lo. Aquesta comissió ha de ser paritària entre sindicats i empresa.
  • 4 anys de vigència com a màxim del pla d’igualtat.
  • Fins el 14 d’abril de 2021 per tenir constituïda la comissió negociadora.
  • 12 mesos per disposar del pla d’igualtat.
  • Inscripció obligatòria en un registre públic (Registre de convenis, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat) que cal formalitzar en el termini de 15 dies a partir de la signatura del pla.

 A Daleph fa més de 20 anys que desenvolupem projectes d’igualtat d’oportunitats. Actualment estem assessorant a clients públics i privats en l’elaboració del seu pla d’igualtat. Coneix els serveis que oferim a igualtat:

https://daleph.com/ca/serveis/igualtat/

Els comentaris estan tancats.