DALEPH ELABORA EL II PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, obliga a les administracions públiques a elaborar el seu propi pla d’igualtat. A nivell català, la Llei d’igualtat (Llei 17/2015), fixa l’obligatorietat de les administracions públiques catalanes de disposar d’un pla d’igualtat negociat amb la representació legal de la plantilla.

Aquests plans d’igualtat prenen com a referència el Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel que es regulen els plans d’igualtat i el seu registre, i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, així com el Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes, ja que aquesta normativa obliga totes les administracions públiques de l’Estat amb una plantilla de més de 50 persones de disposar d’un pla d’igualtat.

El Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols s’ha elaborat amb el monitoratge de la Comissió Negociadora composada per representants de l’Ajuntament i de les persones treballadores. Per a l’elaboració del Pla s’han recopilat i analitzat dades quantitatives i qualitatives per tal de conèixer el grau d’integració de la igualtat entre dones i homes a l’Ajuntament, inclosa l’auditoria retributiva.

La plantilla ha participat a través d’una enquesta que ha permès conèixer l’opinió i valoració respecte la igualtat d’oportunitats i els àmbits  en els que té major efecte: la conciliació de la vida personal, laboral i familiar i la corresponsabilitat,  la promoció professional, o l’assetjament sexual i per raó de sexe, entre altres.

L’anàlisi realitzat ha permès obtenir la informació necessària per tal de proposar les mesures encarades a corregir les desigualtats detectades i fer de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols un espai cada vegada més equitatiu per a dones i homes.