DALEPH DONA SUPORT A L’ELABORACIÓ DE PLANS D’IGUALTAT PER A ENS LOCALS

Daleph ha donat suport a l’elaboració dels plans d’igualtat interns dels ajuntaments de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) i Lleida, reforçant així la seva experiència en projectes d’igualtat d’oportunitats pel sector públic.

En el cas de l’Ajuntament de Castilleja de la Cuesta també s’ha elaborat el Protocol de prevenció contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, el que dota al personal d’aquest ajuntament de l’eina adequada per a donar resposta a les eventuals situacions d’aquest tipus que es poguessin produir.

En l’elaboració dels plans d’igualtat d’oportunitats s’ha seguit allò disposat en el Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel que es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball. Els plans d’igualtat són d’aplicació al personal funcionari i laboral.

D’acord amb la legislació vigent, per a l’elaboració de cadascun dels plans es van constituir les preceptives comissions negociadores, que han comptat amb representació paritària de l’ajuntament i de la plantilla i han validat el contingut de la diagnosi i el pla d’accions.

El contingut de la diagnosi dels plans d’igualtat és el següent: condicions generals; procés de selecció, contractació, formació i promoció professional; classificació professional, retribucions i auditoria retributiva; condicions de treball; exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral; infrarrepresentació femenina; i prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe. La diagnosi incorpora un apartat de conclusions, que sintetitza els resultats de l’anàlisi elaborat a partir de les dades i informacions aportades per cada ajuntament.

Com a resultat de la diagnosi s’ha proposat un pla d’accions que té per objecte millorar la igualtat d’oportunitats per raó de sexe a cada ajuntament.

Entre els aspectes que pot incloure els plans d’accions es troben la formació en igualtat, la sensibilització en matèria de corresponsabilitat, la incorporació de persones del sexe menys representat en les àrees i llocs de treball masculinitzats o feminitzats, o el mentoring per a dones amb la finalitat d’afavorir la seva promoció professional.

Per a més informació sobre alguns dels plans d’igualtat elaborats per Daleph per ajuntaments, consulteu el següent enllaç: https://daleph.com/ca/proyecto/pla-digualtat-de-lajuntament-de-sant-feliu-de-guixols/

Els comentaris estan tancats.