AVANÇ DE LA PUBLICACIÓ DE L’ESTUDI – MAPA SOBRE HABITATGE I POBLACIÓ GITANA

El 18 de maig el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI) va realitzar a la seva pàgina web un avanç de publicació de l’Estudi – Mapa sobre Habitatge i Població Gitana a Espanya 2015, el seu resum executiu en espanyol i en anglès, l’informe complet i els annexos.

L’Estudi – Mapa, previst en l’Estratègia Nacional per a la Inclusió Social de la Població Gitana 2012 – 2020, persegueix tres objectius:

  • Proporcionar informació sobre l’evolució de la situació de la població gitana en relació amb l’allotjament i l’habitatge, comparable amb l’obtinguda en l’últim estudi, realitzat en 2007.
  • Obtenir una base de mostreig per a la realització d’altres estudis sectorials sobre aquesta població.
  • Ajudar a orientar les polítiques socials cap a actuacions específiques i integrals en aquells territoris on hi ha barraquisme o situació d’infrahabitatge que afecte greument la població gitana.

Aquest estudi va ser contractat pel MSSSI mitjançant procediment obert a la Fundació Secretariat Gitano (FSG), i ha estat realitzat en tot el territori espanyol -en l’àmbit estatal, autonòmic i municipal-, comptant amb la col·laboració de Daleph i el suport, a títol consultiu, de representants del grup de treball d’habitatge del Consell Estatal del Poble Gitano.

Per accedir als documents publicats es pot consultar el següent enllaç:

http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/PoblacionGitana/informesyEstudios.htm

Font: MSSSI i FSG.