TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Portem anys parlant d’administració electrònica i de normes com la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics o la 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que han suposat el reconeixement del dret de la ciutadania a relacionar-se amb l’administració per mitjans telemàtics, i si bé el grau de digitalització en administracions com la d’Hisenda o de la Seguretat Social és elevada, el cert és que en molts casos, especialment en l’àmbit de l’administració local, queda encara molt camí a recórrer.

De fet, el grau de digitalització ha estat un element clau a l’hora d’afrontar amb més o menys garanties i dificultats el confinament decretat per la crisi del Coronavirus. Així, aquelles administracions més avançades en aquest àmbit han pogut seguir prestant part dels seus serveis en remot. Però fins i tot en aquests casos no ha estat suficient. Així el confinament, a mode d’auditoria no demanada, ha suposat un bany de realitat que ha posat de manifest que les administracions no estaven prou preparades per passar d’un sistema basat en la presencialitat a un de telemàtic.

Si bé la transformació digital ja era al focus de les administracions, aquesta nova realitat obliga a reduir al mínim imprescindible la presencialitat de la ciutadania, tenir una administració oberta i disponible ininterrompudament i implantar un entorn de plena operativa municipal en remot.

Per això, és imprescindible repensar els processos i procediments, reduir traves i simplificar circuits, sense caure en el parany de traduir a electrònic el que veníem fent fins ara, i implementar, d’una per totes, una gestió per processos. La gestió per processos pressuposa un pensament sistèmic d’acord amb el qual les activitats que es realitzen en un punt de l’organització tenen repercussió o impacte en un altre punt; així doncs, les organitzacions actuen de manera més efectiva quan les activitats que porten a terme, que estan interrelacionades entre sí, es comprenen i gestionen de forma sistemàtica.

El paper de les TIC en aquest àmbit és instrumental, es a dir, la implantació d’una gestió per processos en la qual s’estableixin circuits eficients, estandarditzats, sense papers i amb un enfocament transversal, s’apalancarà en la tecnologia per tal de digitalitzar, automatitzar, facilitar i agilitzar l’operativa.

Des d’aquest punt de vista, prèviament a la implantació dels sistemes tecnològics adients, és de vital importància comptar amb processos correctament identificats, formalitzats, definits i compartits per tota l’organització, cosa que ens permetrà escometre la seva digitalització, automatitzar les tasques que siguin estandarditzables, monòtones i repetitives, i introduir tecnologies d’intel·ligència artificial.

Aquesta gestió per processos ha de posar l’accent, no ja en el document, sinó a la dada, possibilitant, a més de l’obertura de les dades, un ús intel·ligent de les mateixes, que ajudi a l’Administració a ser més proactiva envers la ciutadania, avançant-se i oferint-li els serveis que requereix, i en definitiva, transformant el model de relació amb aquesta.

Cal doncs avançar amb determinació i entendre que la situació actual ens brinda l’oportunitat de posar la transformació digital entre els primers llocs de l’agenda, i evitar, per contra, que la crisi econòmica que se’n derivarà, sigui l’excusa per no fer-ho.

 

Nora Rodríguez

Deixeu un comentari