SERVIHABITAT CONFIA EN DALEPH L’ELABORACIÓ DEL SEU PLA D’IGUALTAT

L’empresa immobiliària Servihabitat, amb més de trenta anys d’experiència, confia en Daleph l’elaboració del seu Pla d’Igualtat d’empresa, que contindrà, d’una banda, una diagnosi amb perspectiva de gènere del procés de selecció i contractació, de la classificació professional, de la formació, de la promoció, de les condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes, de l’exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral, de la infrarrepresentació femenina, de les retribucions i de la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe. D’altra banda, s’elaborarà un pla d’accions que contindrà les principals mesures que tendeixin a assolir la igualtat entre dones i homes a Servihabitat i es dirigeixin a eliminar qualsevol possible desigualtat detectada en la diagnosi.

Daleph, que ha vist incrementada la seva cartera de clientela d’empreses que sol·liciten l’elaboració de plans d’igualtat arrel de l’entrada en vigor dels reglaments RD 901/2020 i 902/2020, de 13 d’octubre, aporta els coneixements i l’expertesa necessària per aplicar les polítiques d’igualtat al si de les organitzacions.

En aquest sentit, cal recordar que totes les empreses, amb independència de la seva mida, tenen l’obligació de disposar de mesures d’igualtat dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, a elaborar un registre retributiu que reculli la informació salarial de l’entitat desagregada per sexe i a disposar de procediments de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’organització.

Així mateix, les empreses de 50 o més persones treballadores estan obligades a que aquestes mesures d’igualtat esmentades  es dirigeixin a l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat, com és el cas de Servihabitat.