S’APROVA EL PLA DE MESURES DAVANT EL REPTE DEMOGRÀFIC AMB UNA INVERSIÓ D’ENTORN DEL 10% DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (NEXT GENERATION EU)

La lluita contra la despoblació queda recollida en la primera de les deu polítiques palanca del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR): Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de l’agricultura; dotant-la, així, d’una importància cabdal per assegurar un creixement sostenible i inclusiu. Per aquest motiu, la Comissió Delegada per al Repte Demogràfic, encapçalada per la Vicepresidència quarta del Govern i Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha aprovat aquest Pla de Mesures.

El Pla de Mesures davant el Repte Demogràfic preveu una inversió que supera els 10.000 milions d’euros, la qual cosa representa al voltant del 10% dels fons previstos per al PRTR. El document, que compta amb un àmbit temporal de 2021 a 2023, incorpora objectius com la millora de la vertebració territorial d’Espanya, la lluita contra la bretxa urbana-rural o la reactivació de les zones més afectades pel repte demogràfic, com les claus per a lluitar contra la despoblació i garantir-ne la cohesió social i territorial.

El Pla proposa 130 mesures distribuïdes entre els següents deu eixos d’acció sobre el territori:

  • Impuls de la transició ecològica.
  • Transició digital i plena connectivitat territorial.
  • Desenvolupament i innovació en el territori.
  • Impuls del turisme sostenible.
  • Igualtat de drets i oportunitats.
  • Foment de l’emprenedoria.
  • Reforç dels serveis públics i impuls de la descentralització.
  • Benestar social i economia de les cures.
  • Promoció de la cultura.
  • Reformes normatives i institucionals per a abordar el repte demogràfic.

Finalment, cal destacar la voluntat d’assegurar una governança multinivell, per la qual cosa es fomentarà un elevat nivell d’implicació de les entitats locals, prestant especial atenció a les necessitats dels municipis més petits.