PUBLICAT L’ACORD MARC PER A UNA ADMINISTRACIÓ DEL SEGLE XXI

El passat 17 de novembre de 2022 es va publicar la resolució de 14 de novembre de 2022, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per la que es publica, l’Acord Marc per a una Administració del Segle XXI, subscrit pel Govern d’Espanya i les organitzacions sindicals CCOO i UGT a mitjans d’octubre.

Aquest acord implica el compromís de les parts signants, d’implementar un seguit de mesures d’aplicació al conjunt del personal del Sector Públic institucional de totes les Administracions Públiques, així com un seguit de mesures d’aplicació específica a l’Administració General de l’Estat i el seu Sector Públic.

D’entre les mesures d’aplicació al conjunt del personal de les Administracions Públiques, destaquen les següents:

  1. En matèria de retribucions, es comprometen a incrementar-lesen un horitzó temporal de 3 anys.
  2. D’altra banda, i en relació a la jornada laboral, es pretén recuperar la jornada de 35 hores setmanals.
  3. Es comprometen també a eliminar les mesures d’ajustament del Reial Decret Llei 20/2012, d’entre les quals destaquen la derogació de la supressió de la jubilació parcial i la supressió de les mesures de reducció de drets sindicals.
  4. Quant a la classificació de personal, es pretén desplegar de forma efectiva l’aplicació del grup B.
  5. S’estableixen també en l’àmbit de la Igualtat de Gènere, mesures com l’obligatorietat de disposar d’un Pla d’Igualtat.
  6. Establiment de la digitalització i el diàleg social com a elements clau en l’impuls de l’administració del segle XXI, amb la participació de la comissió de seguiment de l’acord en els processos que s’implantin relacionats amb el personal públic, especialment en l’àmbit de la prestació de serveis digitals, capacitació del personal, nous perfils professionals i teletreball, i la seva incidència en les condicions laborals i drets.
  7. Finalment en l’àmbit de l’atracció i retenció de talent, s’emprendran mesures per facilitar la mobilitat interadministrativai per promocionar l’ocupació pública. D’altra banda en la creació de les ofertes d’ocupació pública de l’any 2023 i següents, es tindran en compte factors com l’edat i projecció de jubilació de la plantilla, entre d’altres, per tal de recuperar llocs de treball i rejovenir les plantilles.

En definitiva, les mesures establertes en l’acord pretenen la recuperació de drets, alhora que es potencien els elements essencials que han de conformar una Administració per al segle XXI, d’acord amb les necessitats i potencialitats de la societat espanyola actual: el compromís amb la igualtat de gènere, l’enfortiment de les sinergies i del talent existent entre les empleades i empleats públics, així com l’obertura de l’administració a la ciutadania i l’atracció de noves incorporacions al servei públic, especialment de la joventut, per a garantir en el present i en el futur una prestació dels serveis públics de la més alta qualitat.