PRINCIPALS NOVETATS INTRODUÏDES PER LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2023 EN MATÈRIA D’IGUALTAT I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

La Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2023 passat, introdueix modificacions en relació amb els plans d’igualtat i les administracions públiques.

D’una banda, modifica la Disposició addicional setena del Reial Decret Legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Les principals novetats són les següents:

  1. A l’inici de cada legislatura, les administracions públiques aprovaran un pla d’igualtat entre dones i homes que establirà:
  • els objectius a assolir en matèria de promoció de la igualtat de tracte i oportunitats a l’ocupació pública
  • les estratègies o mesures per assolir-los
  1. El Pla serà objecte de negociació amb la representació legal dels empleats públics en la forma que es determini a la legislació sobre negociació col·lectiva a l’Administració Pública.
  2. El compliment del Pla serà avaluat amb caràcter anual.
  3. En el termini de 3 mesos (previsiblement l’01/04/2023) es crearà un Registre de Plans d’Igualtat adscrit al departament amb competències en matèria de funció pública amb la finalitat de millorar el coneixement, el seguiment i la transparència de les mesures a adoptar per totes les administracions públiques en aquesta matèria. Seran objecte de registre:
  • Els plans d’igualtat de les diferents administracions públiques
  • Els protocols de les administracions públiques que permetin protegir les víctimes d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

Aquestes novetats introdueixen obligacions substancials per a l’Administració Pública en matèria de plans d’igualtat que, encara que amb l’anterior redacció ja havien de disposar de plans (amb independència de la seva mida) actualment s’haurà de negociar un pla a cada legislatura el qual serà objecte de registre i duna avaluació anual.

D’altra banda, es modifica l’article 71.1.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23. /UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i s’estableix expressament que les empreses obligades a tenir un pla d’igualtat (50 o més persones en plantilla) no podran contractar amb l’Administració i altres entitats del sector públic si no en disposen d’un.

Això suposa un important impuls perquè les empreses compleixin la recent i prolífica legislació en matèria d’igualtat i transparència retributiva, ja que l’òrgan licitador prendrà com a requisit de contractació el compliment efectiu de l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.