PRESENTADA LA GUIA D’AUTOAVALUACIÓ DE LA INTEGRITAT PÚBLICA PER A GOVERNS LOCALS

La Fundació Transparència i Bon Govern Local (FTBGL), vinculada a l’Associació Catalana de Municipis (ACM), ahir dia 20 de setembre va presentar la guia d’autoavaluació de la integritat pública per a governs locals. Aquesta guia és una eina digital desenvolupada per Daleph i el Consorci AOC, amb la col·laboració dels ajuntaments de Vilobí i Sant Hipòlit, que permet avaluar el sistema d’integritat i la gestió dels riscos a les institucions públiques locals. L’anàlisi de riscos que genera és un element central de la gestió de la integritat, que permet ajudar als ens locals a conèixer la maduresa de les seves polítiques d’integritat i ètica pública i, alhora, fer propostes per complementar en aquells àmbits que sigui necessari. Aquesta autoavaluació s’agrupa en dos grans blocs:

  • Mòduls d’integritat: el seu fi és l’anàlisi de la situació general de l’ens, així com el seu sistema d’integritat institucional. Permet tenir una visió global de l’organització en matèria d’integritat pública.
  • Avaluació de riscos: serveix per avaluar els riscos a la integritat en cinc àmbits de gestió de l’ens (contractació, subvencions, urbanisme, gestió econòmica i patrimonial, i personal).

Podeu visitar l’eina d’autoavaluació a través del següent link:

Guia de l’autoavaluació de la integritat pública per a governs locals